AppNews, New Education

แอพพลิแคด เปิดบ้านต้อนรับ มรภ.วไลยอลงกรณ์ ศึกษาดูงาน

คณะคณาจารย์ และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ได้เข้าเยี่ยมชมเพื่อศึกษาดูงาน ณ บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน)  เพื่อเสริมสร้างความรู้พัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้สามารถนำความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการทำงานต่อไป โดยมี คุณวิรัช ปัณฑ์ศิริโรจน์ ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาและหน่วยงานภาครัฐ บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ ทั้งนี้การเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานแบ่งออกเป็นทั้งหมด 3 วัน ดังนี้

วันที่ 15 มกราคม 2563 จำนวน 50 คน

  • นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล
  • นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม

วันที่ 17 มกราคม 2563 จำนวน 46 คน

  • นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
  • นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  • นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม

วันที่ 24 มกราคม 2563 จำนวน 31 คน

  • นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
  • นักศึกษาหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

โดยเข้าศึกษาดูงานในส่วนของ

การออกแบบสำหรับงานด้านวิศวกรรม ความสามารถโดยรวมของซอฟต์แวร์ SOLIDWORKS เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการออกแบบให้กับบุคลากรภาคอุตสาหกรรม ให้สามารถสร้างแบบจำลองผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในรูปแบบโมเดล 3 มิติได้ ทั้งนี้ปูพื้นฐานการใช้งานซอฟต์แวร์ SOLIDWORKS โดยนำเสนอฟังก์ชันทางด้านการออกแบบที่มีประสิทธิภาพ การนำเสนองานด้วยภาพเสมือนจริงและแอนิเมชั่น การประเมินราคาชิ้นงานเบื้องต้น เทคโนโลยีการสื่อสารแบบใหม่ที่เน้นโมเดล 3 มิติแทน 2 มิติ ตลอดจนแนวคิดการออกแบบด้วย AI และซอฟต์แวร์สำหรับวางแผนและจำลองการทำงานของหุ่นยนต์ ทั้งหมดนี้เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในกระบวนการออกแบบและทำให้คุณสร้างสรรค์งานได้ดียิ่งขึ้น

แนะนำเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ (3D Printing) ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทำงาน และเทคโนโลยีต่างๆ ของ 3D Printing ตลอดจนการนำไปประยุกต์ใช้งานที่หลากหลายเช่น ในด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ การบินและอวกาศ เครื่องใช้ไฟฟ้า การแพทย์ แฟชั่น เป็นต้น จนผลิตขึ้นมาเป็นชิ้นงานตามที่ออกแบบได้อย่างเสมือนจริง สามารถจับต้องได้ รวมถึงนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง  ชิ้นงานที่นำไปใช้งาน ตั้งแต่ระดับ Prototyping, Manufacturing tool  ทำให้ผู้ออกแบบสามารถลดปริมาณวัสดุ ลดเวลา ลดต้นทุนการผลิตชิ้นงานต้นแบบในวงจรการสร้างผลิตภัณฑ์ สามารถผลิตชิ้นงานได้อย่างรวดเร็ว และแม่นยำ

แนะนำ 3D Scanner เครื่องสแกน 3 มิติ GOM จากประเทศเยอรมนี ที่เป็นเทคโนโลยีระบบการตรวจวัดด้วยแสงแบบ 3 มิติ Optical Metrology System ความละเอียดสูง เพื่อใช้ในงานด้านการตรวจสอบของภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ (Industrial Inspection) จึงเหมาะสำหรับอุตสาหกรรมที่ต้องการความรวดเร็วและแม่นยำในการตรวจสอบ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรมอากาศยาน เป็นต้น

ศึกษาการประยุกต์ใช้ BIM:Building Information Modeling โดยการใช้โปรแกรม  ARCHICAD  ในการสร้างแบบจำลองข้อมูลอาคาร เป็นเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาสำหรับการออกแบบอาคารด้วยระบบคอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมกระบวนการต่างๆ ให้สอดคล้องและถูกต้องมากยิ่งขึ้น ในลักษณะของการบันทึกข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องลงไปในวัตถุสามมิติ และสร้างความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ถูกบันทึกลงไป เพื่อให้สามารถนำข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องนั้นมาใช้สำหรับการวิเคราะห์ผลงานออกแบบ และสร้างแบบจำลองอาคารได้ ในรูปแบบของการกระจายและเชื่อมโยงข้อมูล ทั้งในเรื่องของแนวคิดของการออกแบบ, ข้อมูลด้านพฤติกรรม, เวลาในการทำงาน, การควบคุมคุณภาพของงาน รวมถึงการประสานงานกับส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยในการลดข้อผิดพลาดของการทำแบบก่อสร้าง และเพื่อนำไปใช้ประกอบการบริหารโครงการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


Photo of author
WRITTEN BY

Frozen Whale

ยังมีอีกหลายอย่างที่รอเราเข้าไปค้นหา สิ่งที่ไม่เคยเห็นไม่ได้แปลว่าไม่มี อย่าหยุดที่จะก้าว แต่จงก้าวต่อไปในทุกๆ วินาที เรียนรู้และอัปเดตอะไรใหม่ๆ อยู่เสมอ