AppNews, CSR

แอพพลิแคด พัฒนาทักษะการทำงานสร้างโอกาส-สร้างอาชีพอย่างยั่งยืนแก่ผู้พิการไทย

แอพพลิแคด พัฒนาทักษะการทำงานสร้างโอกาส-สร้างอาชีพอย่างยั่งยืนแก่ผู้พิการไทย

แอพพลิแคด พัฒนาทักษะการทำงานสร้างโอกาส-สร้างอาชีพอย่างยั่งยืนแก่ผู้พิการไทย

เพื่อให้ผู้พิการมีทักษะด้านการออกแบบอย่างครบวงจร และสามารถทำงานร่วมกับเครื่องจักร CNC (Computer Numerical Controlled) ได้ บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) จึงได้จัด “โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อสร้างโอกาส-สร้างอาชีพ” อย่างต่อเนื่อง ด้วยการฝึกอบรมการใช้งาน SolidCAM ซอฟต์แวร์ที่ใช้จำลองการกัดงานด้วยเครื่อง CNC และกำหนดคำสั่งเพื่อควบคุมการทำงานของเครื่องจากไฟล์ชิ้นงาน CAD ที่ออกแบบไว้ ให้แก่ผู้พิการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา จังหวัดชลบุรี

หลังจากก่อนนี้ได้มีการมอบซอฟต์แวร์ด้านการออกแบบชั้นนำ SOLIDWORKS ให้กับวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พร้อมฝึกอบรมให้ความรู้ เสริมทักษะด้านการออกแบบ 3 มิติ ไปแล้วนั้น ครั้งนี้ได้จัดฝึกอบรมการใช้งาน SolidCAM เพื่อให้ผู้ที่เข้าอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับงานทางด้าน CAD/CAM/CNC ในอุตสาหกรรม และเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานร่วมกันระหว่าง SOLIDWORKS กับ SolidCAM จนสามารถสร้าง G-Code เพื่อนำไปใช้งานร่วมกับเครื่องจักร CNC Milling ในการกัดขึ้นรูปชิ้นงาน 2 มิติ และ 3 มิติ และยังสร้าง Tool sheet สำหรับใช้ในการ Setting Tool กับเครื่องจักรได้ ตลอดจนสามารถนำทักษะความรู้ที่ได้ไปต่อยอดการสร้างอาชีพได้ในอนาคต โดย คุณวิรัช ปัณฑ์ศิริโรจน์ ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาและหน่วยงานภาครัฐ บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) กล่าวแนะแนว และสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆ ที่เข้ารับการอบรม และมี คุณสมหมาย รอดคลองตัน Technical Support SolidCAM บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากรฝึกอบรมในครั้งนี้ ทั้งนี้มี คุณอุดมโชค ชูรัตน์ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา และอาจารย์อพัชฎา ฮวบนรินทร์ หัวหน้าหลักสูตรเทคโนโลยีการเขียนแบบแม่พิมพ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา ให้การต้อนรับ

แอพพลิแคด พัฒนาทักษะการทำงานสร้างโอกาส-สร้างอาชีพอย่างยั่งยืนแก่ผู้พิการไทย

แอพพลิแคด พัฒนาทักษะการทำงานสร้างโอกาส-สร้างอาชีพอย่างยั่งยืนแก่ผู้พิการไทย

“โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อสร้างโอกาส-สร้างอาชีพ” ให้แก่ผู้พิการ จะทำให้ผู้เข้าร่วมสามารถนำทักษะความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ ทั้งยังเป็นการเพิ่มศักยภาพแรงงานผู้พิการให้เพิ่มขึ้น ตลอดจนมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ ซึ่งการขยายโอกาสทางการศึกษานั้นไม่เพียงเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมได้ ยังช่วยลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ตลอดจนทำให้ผู้พิการสามารถพึ่งพาตนเองในการประกอบอาชีพได้ ซึ่งทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่าความพิการไม่เป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตแต่อย่างใด

แอพพลิแคด พัฒนาทักษะการทำงานสร้างโอกาส-สร้างอาชีพอย่างยั่งยืนแก่ผู้พิการไทย

คุณวิรัช ปัณฑ์ศิริโรจน์ (ซ้าย) – คุณอุดมโชค ชูรัตน์ (กลาง) – อาจารย์อพัชฎา ฮวบนรินทร์ (ขวา)

แอพพลิแคด พัฒนาทักษะการทำงานสร้างโอกาส-สร้างอาชีพอย่างยั่งยืนแก่ผู้พิการไทย

คุณสมหมาย รอดคลองตัน วิทยากร (ขวา)

 


Photo of author
WRITTEN BY

Frozen Whale

ยังมีอีกหลายอย่างที่รอเราเข้าไปค้นหา สิ่งที่ไม่เคยเห็นไม่ได้แปลว่าไม่มี อย่าหยุดที่จะก้าว แต่จงก้าวต่อไปในทุกๆ วินาที เรียนรู้และอัปเดตอะไรใหม่ๆ อยู่เสมอ