AppNews, New Education

แอพพลิแคดร่วมผลักดัน BIM สู่สถานศึกษา

แอพพลิแคดร่วมผลักดัน BIM สู่มาตรฐานสำหรับบริหารจัดการงานก่อสร้างในไทย โดยเมื่อวันที่ 20 -22 ธันวาคม 2564 ได้ร่วมสนับสนุนโครงการพัฒนาบุคคลากร หลักสูตรวิชาเขียนแบบคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม BIM ArchiCAD ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต โดยแอพพลิแคดให้การสนับสนุนโปรแกรมสำหรับใช้ในการฝึกอบรม และเป็นวิทยากรสอนการใช้งานให้แก่ครูผู้สอน (Train the trainer) เพื่อถ่ายทอดทักษะให้แก่นักศึกษาผู้ที่จะก้าวมาเป็นบุคคลากรทางด้าน BIM ในอนาคต

งานนี้ได้รับเกียรติจาก นายอดิศักดิ์ ชัชเวช ผู้อำนวยการ เป็นผู้กล่าวเปิดโครงการ