My logo

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สารจาก CEO ฉบับนี้ เป็นฉบับแรกของบริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) หลังจากได้เข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562

ธุรกิจของแอพพลิแคดในปัจจุบันเป็นธุรกิจที่เรียกว่า Value Added Reseller และ Solution Provider ที่จะจัดหาให้คำปรึกษาทางด้านเทคโนโลยีด้า การออกแบบ ผลิตและก่อสร้างที่ทันสมัย ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ให้กับลูกค้าที่นำเทคโนโลยีของเราไปใช้ได้อย่างเห็นผลชัดเจน

สินค้าที่บริษัทฯ ได้เป็นตัวแทนจำหน่าย ล้วนแต่เป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงในระดับโลกและใช้กันอย่างแพร่หลาย ซึ่งบริษัทฯมีความชัดเจนในการเพิ่มสินค้าหรือเลือกที่จะเป็นตัวแทนสินค้าเฉพาะสินค้าที่เป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัย หรือเป็นเทรนด์ของโลกด้าน Digital Design and Production เท่านั้น รวมกับความเชี่ยวชาญของทีมงานพร้อมด้วยความใส่ใจที่มีให้กับลูกค้าของเรา ทำให้บริษัทฯ ได้รับความยอมรับในฐานะผู้นำตลาดในประเทศไทยทางด้านเทคโนโลยีออกแบบ ผลิต และก่อสร้างแบบ 3 มิติ อย่างแท้จริง ซึ่งสะท้อนออกมาเป็นรายได้ที่เกิดจากการบริการรายปีหรือ Subscription Service Contract ที่เพิ่มสูงขึ้นทุกๆ ปี

และตามวิสัยทัศน์ของเราที่จะเป็นผู้นำในระดับภูมิภาคอาเซียนนั้น บริษัทลูก PT. Indonesia AppliCAD ก็ได้แสดงถึงผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งและเติบโตได้อย่างน่าสนใจ

บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นมาตลอดที่จะพัฒนาบริษัทให้มีความเติบโตทั้งในด้านรายได้และกำไร ซึ่งการนำบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนทำให้ได้ประโยชน์มากมายหลายทาง ทั้งในเรื่องของเงินทุนที่เพิ่มขึ้น ชื่อเสียง และความน่าเชื่อถือก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วย ควบคู่ไปกับการบริหารงานที่มีธรรมาภิบาลตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี ทำให้บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าจะสามารถสร้างประโยชน์สูงสุดกับผู้เกี่ยวข้องทุกส่วน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น กรรมการ ลูกค้า คู่ค้า และพนักงาน เพื่อความยั่งยืนที่แท้จริงของบริษัทฯ แห่งนี้

signature-from-the-president
© สงวนลิขสิทธิ์ 2563 : บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน)
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล   |   นโยบายการใช้คุกกี้