WHERE INNOVATION BEGINS

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ปี 2563 เป็นปีที่เราต้องเผชิญวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อทุกภาคส่วนในวงกว้าง ธุรกิจหลักของบริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) ซึ่งเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมหลักของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการผลิตเพื่อการส่งออก อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมก่อสร้าง ซึ่งล้วนได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงในไตรมาสที่ 2 และ 3 ทำให้ผลประกอบการของบริษัทในปี 2563 นี้จึงออกมาไม่สวยงามเท่าที่คาดหวังไว้อย่างเมื่อต้นปี 2563

อย่างไรก็ตามถึงแม้เราจะเผชิญวิกฤตจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้ลูกค้าเกิดการชะลอการตัดสินใจสั่งซื้อ แต่ถึงกระนั้นบริษัทก็ยังสามารถทำผลงานออกมาได้ดีในระดับหนึ่ง เมื่อเรามองไปข้างหน้าในปี 2564 และอีก 3 ปีข้างหน้า ผมมีความเชื่อมั่นว่าบริษัท และบริษัทในเครือจะสามารถกลับมามีผลประกอบการที่ดีเยี่ยม และเติบโตอย่างแข็งแกร่งด้วยปัจจัยดังต่อไปนี้

  1. สภาวะเศรษฐกิจภายหลังวิกฤต COVID-19 หากเริ่มฟื้นตัว น่าจะมีการเติบโตไปในทิศทางค่อนข้างดีจนถึงดีมาก
  2. การเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตที่มีการนำเทคโนโลยีอัตโนมัติเข้ามาใช้งานทดแทนแรงงานมนุษย์ รวมถึงการใช้ซอฟต์แวร์ และฮาร์ดแวร์ในการพัฒนากระบวนการผลิต ซึ่งโซลูชันของบริษัทก็สามารถตอบสนองต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของประเทศได้เป็นอย่างดี
  3. การที่บริษัทมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีแนวโน้มที่จะเป็นเทรนด์ใหม่ของโลก เช่น 3D Printer, 3D Scanner รวมถึงระบบ Digital Twins ทำให้บริษัทเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆ ในการมีส่วนเข้าไปช่วยลูกค้าที่ต้องการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นซึ่งเป็นเทรนด์ของโลกและของประเทศไทย
  4. ภายหลังวิกฤตผ่านพ้นไป โครงสร้างตลาดการทำธุรกิจจะเปลี่ยนไปจากโครงสร้างธุรกิจที่เคยมีการแข่งขันสูง ไปสู่ระบบโครงสร้างตลาดที่มีผู้แข่งขันน้อยราย เนื่องจากหลายธุรกิจอาจไม่สามารถแข่งขันหรืออยู่รอดจากวิกฤตการณ์ได้ จึงมีแนวโน้มที่คู่แข่งทางธุรกิจลดลง
  5. กระแสเงินสดของบริษัทที่เกิดจากการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และผลดำเนินงานยังมีสภาพคล่องสูง สามารถที่จะใช้เงินสดไปลงทุนในแผนกลยุทธ์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  6. การขยายการลงทุนในส่วนของสินค้า และผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการบริการ ไปยังสินค้าอื่นๆ ในปี 2564 จะยังคงมีอย่างต่อเนื่องผ่านงานวิจัย R&D ของภายในบริษัท และรวมไปถึงการเข้าซื้อเทคโนโลยีที่จำเป็นหรือสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท ซึ่งถือเป็นแผนการระยะยาวในการเติบโตอย่างยั่งยืน

สำหรับการลงทุนในปี 2563 นั้น บริษัทได้ลงทุนบางส่วนในการซื้อเครื่องจักร และอุปกรณ์ต่างๆ แต่เป็นไปด้วยความระมัดระวังเนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจไม่สู้ดีนัก ส่วนในปี 2564 เราเชื่อว่าหลังจากมีวัคซีน และความเชื่อมั่นของผู้บริโภคกลับคืนมาในครึ่งปีหลัง เราจะสามารถลงทุนอย่างจริงจังได้อีกครั้ง รวมถึงการเดินทางไปต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศอินโดนีเซียซึ่งเรามีบริษัทลูกตั้งอยู่ และเป็นประเทศที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงมากในอาเซียน รวมถึงการเข้าไปหาโอกาสใหม่ๆ ในประเทศอื่นๆ ในอาเซียนก็ยังสามารถทำได้ในปลายปีหรือต้นปี 2565

สุดท้ายนี้ในฐานะผู้รับผิดชอบ คณะผู้บริหารของกลุ่มบริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) มีความมั่นใจและเชื่อมั่นว่า บริษัทจะสามารถสร้างผลประกอบการที่ดีในปี 2564 และในปีต่อๆ ไป และสร้างผลตอบแทนให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกท่านได้เป็นอย่างดี

signature-from-the-president