My logo

ขอเชิญผู้ถือหุ้น เสนอเรื่องพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทและการส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ผลิตภัณฑ์ด้านอุตสาหกรรมการผลิต

ผลิตภัณฑ์ด้านสถาปัตยกรรม และก่อสร้าง

โซลูชั่นด้านการศึกษา และหน่วยงานภาครัฐ

ข่าวสารความเคลื่อนไหว

ผลิตภัณฑ์อัปเดต

GOM 3D Metrology ผู้นำเทคโนโลยีด้านงานตรวจวัดด้วยแสงความละเอียดสูง

GOM 3D Metrology ผู้นำเทคโนโลยีด้านงานตรวจวัดด้วยแสงความละเอียดสูง สำหรับงานอุตสาหกรรมที่ต้องอาศัยความรวดเร็ว

SolidWorks Simulation วิเคราะห์ชิ้นงาน เครื่องจักร หรือผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบโดยซอฟต์แวร์ 3D CAD

SOLIDWORKS SIMULATION วิเคราะห์ชิ้นงาน เครื่องจักร หรือผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบโดยซอฟต์แวร์ 3D CAD

Thai BIM เทคโนโลยีเพื่อการออกแบบ และก่อสร้าง

ARCHICAD THAI BIM เทคโนโลยีเพื่อการออกแบบ และก่อสร้าง “ง่าย ครบ จบในตัวเดียว” – ซื้อขาด ไม่ต้องเช่าใช้ –

ProtaStructure โปรแกรม BIM ที่ครอบคลุมงานออกแบบด้านวิศวกรรมโครงสร้าง จนถึงการวิเคราะห์และออกแบบอาคาร

ProtaStructure โปรแกรม BIM ที่ครอบคลุมงานออกแบบด้านวิศวกรรมโครงสร้าง จนถึงการวิเคราะห์และออกแบบอาคาร

พันธมิตรทางธุรกิจ

Rabbit Prototype ให้บริการงานทำชิ้นงานต้นแบบ หรือ Low Volume Production ได้อย่างครบวงจรตั้งแต่ Scan&Reverse Engineering ขึ้นรูป ออกแบบ ปรับปรุง ชิ้นงาน 3 มิติ

RABBIT PROTOTYPE
 

ให้บริการงานทำชิ้นงานต้นแบบ หรือ Low Volume Production ได้อย่างครบวงจรตั้งแต่ Scan&Reverse Engineering ขึ้นรูป ออกแบบ ปรับปรุง ชิ้นงาน 3 มิติ

Deti ศูนย์กลางการฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและการออกแบบสถาปัตยกรรม อาทิเช่น SolidWorks, ArchiCAD, AutoCAD, SketchUp ฯลฯ

DESIGN & ENGINEERING
TECHNOLOGY INSTITUTE

ศูนย์กลางการฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและการออกแบบสถาปัตยกรรม อาทิเช่น SolidWorks, ArchiCAD, AutoCAD, SketchUp ฯลฯ

APPLICAD INDONESIA
 

บริษัทได้จัดตั้งธุรกิจซอฟต์แวร์การจัดการออกแบบโรงงาน (Plant Design Software) ในประเทศไทย และขยายสายผลิตไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน)

© สงวนลิขสิทธิ์ 2563 : บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน)
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล   |   นโยบายการใช้คุกกี้
My logo