AppliCAD Co., Ltd.Routing Documents for Approval in EPDM

Jan

17

2017
January 17 , 2017 |

Routing Documents for Approval in EPDM


Event Details


ผู้เข้าร่วมจะได้อะไรบ้างจากหัวข้อนี้

  • เส้นทางของเอกสารที่ใช้ภายในองค์กรณ์ ให้มีความรวดเร็ว และถูกต้องมากยิ่งขึ้น
  • ระบบ Electronic workflow เป็นอย่างไร

บรรยายโดย

วรวุฒิ รัตนศุกล

Featured Product

SOLIDWORKS PDM