Chat with us, powered by LiveChat

Menu

“สังคมออนไลน์” ใช่เลย !!

Applicad Public Company Limited.Editor Talks“สังคมออนไลน์” ใช่เลย !!

Feb

8

2016

“สังคมออนไลน์” ใช่เลย !!

    

       ความก้าวหน้าของระบบอินเตอร์เน็ต คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการสื่อสารก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ทางสังคม คือ เครือข่ายสังคมใหม่ที่รู้จักกันแพร่หลายว่า “สังคมออนไลน์” ( Social Network ) โดยเครือข่ายสังคมออนไลน์นี้เป็นพื้นที่สาธารณะที่สมาชิกซึ่งก็คือ คนทุกเพศ ทุกวัย ทุกเชื้อชาติและศาสนา ทุกระดับการศึกษา ทุกสาขาอาชีพและทุกกลุ่มสังคมย่อยจากทั่วโลกเป็นผู้สื่อสารหรือเขียนเล่าเนื้อหาเรื่องราวประสบการณ์ บทความ รูปภาพ และวีดีโอ ที่สมาชิกเขียนและทำขึ้นเองหรือพบเจอจากสื่ออื่นๆ แล้วนำมาแบ่งปันให้กับผู้อื่นที่อยู่ในเครือของตนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ ( Social Media ) เครือข่ายสังคมออนไลน์เติบโตอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ก่อให้เกิดวิวัฒนาการด้านเทคโนโลยีของสื่อสังคมออนไลน์หลากหลายประเภท

ปัจจุบัน Social Media เข้ามีบทบาทในชีวิตของการทำงานมากขึ้น หลายๆ องค์กรก็ใช้ Social Media ในการดำเนินธุรกิจ ที่สำคัญการทำงานผ่าน Social Media ก็ทำให้เราทำงานได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าเราจะอยู่สถานที่ใด ก็สามารถทำงานได้ แบบ Co-design ที่สถาปนิกบางองค์กรนิยมใช้ผ่านโปรแกรม BIM เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการออกแบบร่วมกัน สามารถลดขั้นตอนในการทำงาน ง่ายต่อการตรวจงาน ระบบการจัดการของไฟล์ก็เป็นระเบียบ

การใช้อินเตอร์เน็ต สังคมออนไลน์ และระบบต่างๆ มีทั้งคุณและโทษ ขึ้นกับว่าคุณจะเลือกใช้ในรูปแบบใด เทคโนโลยีในปัจจุบันสามารถทำให้ธุรกิจเติบโตได้แบบก้าวกระโดด โดยที่คุณอาจไม่จำเป็นต้องใช้เงินลงทุนมากนัก แต่เชื่อว่าผลตอบรับที่คุณจะได้รับกลับมานั้นอาจจะทวีค่ามหาศาล

BY…Thanatchy ^^

บทความนี้เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่
(No Ratings Yet)
Loading...

Menu