sasikan

Tips & Tricks, Tips & Tricks - SolidWorks, Tips & Tricks Mi

หลังจากที่นำชิ้นงานมาประกอบกันในหน้าต่าง Assembly ให้เข้าโหมด Motion Study เพื่อจำลองการทำภาพเคลื่อน … Read more

Tips & Tricks, Tips & Tricks - SolidWorks, Tips & Tricks Mi

ลักษณะงานมุมที่เป็น R ในกรณีที่ต้องการบอกขนาดในบางครั้งจะต้องสร้างเส้นเพื่อหาจุดตัดการวาดเส้นขึ้นมาใ … Read more

Tips & Tricks, Tips & Tricks - SolidWorks, Tips & Tricks Mi

เป็นการจัดการวางตำแหน่งบอกขนาดใน Part ชิ้นงาน โดยเป็นการวางแผนดีไซด์ตำแหน่งการให้ลายละเอียดค่าต่างๆข … Read more

Tips & Tricks, Tips & Tricks - SolidWorks, Tips & Tricks Mi

หลังจากที่เตรียมงานจำลองจังหวะการโค้งงอของแผ่นฟอยล์จากการใช้คำสั่ง Flex ขั้นตอนต่อไปเป็นการนำชิ้นงาน … Read more