WHERE INNOVATION BEGINS

Articles

SolidWorks Sustainability Express

เริ่มต้นออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วย SolidWorks Sustainability Express

ในบทความนี้จะเป็นการเริ่มต้นในการอธิบายแนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์อย่าง ยั่งยืน และแนะนำการใช้งาน Feature ใหม่ของซอฟต์แวร์ SolidWorks ที่พัฒนาในส่วนของผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมได้จากการออกแบบ ผลิตภัณฑ์ทางวิศวกรรมให้มีความยั่งยืน

ในปัจจุบันนี้ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เกิดขึ้นใหม่ๆ ได้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทุกๆด้านเพิ่มมากขึ้น และยังส่งผลกระทบนั้นกลับมาสู่มนุษย์ และสิ่งแวดล้อมนั้น ก็อันเนื่องมาจากการรวมตัวกันอย่างหนาแน่นของก๊าซต่างๆ จากกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม ที่สร้างผลกระทบ เช่น น้ำ อากาศ สิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ก่อให้เกิดวิกฤตการณ์ต่างๆ ก๊าซชนิดหนึ่งที่ก่อให้เกิดผลนี้ก็คือ ก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ ซึ่งเป็นตัวแปรสำคัญตัวหนึ่งที่ทำให้เกิดสภาวะโลกร้อน ทำให้มนุษย์ต้องหันมาใส่ใจ ดูแล และลดปริมาณของก๊าซตัวนี้ออกจากกระบวนการต่างๆ ที่ทำให้เกิดก๊าซชนิดนี้ขึ้นมา ตั้งแต่กระบวนการออกแบบ โดยในปัจจุบัน Software SolidWorks 2010 ได้เพิ่มเติมในส่วนนี้ขึ้นมา ทำให้ผู้ใช้งานสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยที่สามารถทราบถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมแล้วทำการปรับเปลี่ยน วัสดุที่นำมาใช้ได้ตั้งแต่กระบวนการออกแบบได้เลย

Sustainable Design คือ การออกแบบอย่างยั่งยืนโดยอาศัยปรัชญา ของการออกแบบของวัตถุทาง Physical ,สภาพแวดล้อม และการบริการ ให้มีความสอดคล้องกับหลักการของเศรษฐกิจ สังคม และนิเวศวิทยา ให้มีความยั่งยืน โดย SustainabilityXpress (SE) ได้เป็น Feature ใหม่ที่เพิ่มเติมขึ้นมาอยู่ใน SolidWorks 2010 เพื่อที่จะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความยั่งยืน และยังสามารถใช้งานได้อย่างง่ายๆจากการทำงานภายในโปรแกรม ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเปรียบเทียบผลจากการเลือกวัสดุต่างๆ หรือสามารถที่จะนำไปเปรียบเทียบกับวัสดุที่มีความคล้ายกัน ในเรื่องคุณสมบัติของวัสดุตามที่ผู้ใช้งานต้องการ เพื่อนำมาใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืนให้เหมาสม

Life Cycle Assessment (LCA) คือ การประเมินวัฏจักรชีวิตคือกระบวนการวิเคราะห์และประเมินค่าผลกระทบของ ผลิตภัณฑ์ที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดช่วงชีวิตของผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่การสกัดหรือการได้มาซึ่งวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การขนส่งและการแจกจ่าย การใช้งานผลิตภัณฑ์ การใช้ใหม่/แปรรูป และการจัดการเศษซากของผลิตภัณฑ์หลังจากการใช้งาน ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า เป็นการพิจารณาผลิตภัณฑ์ตั้งแต่เกิดจนตาย โดยมีการระบุถึงปริมาณพลังงานและวัตถุดิบที่ใช้ รวมถึงปริมาณของเสียที่ปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม เพื่อที่จะหากระบวนการในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม น้อยที่สุด

 


Air Acidification

Carbon Footprint

Total Energy Consumed

Water Eutrophication

โปรแกรม SolidWorks สามารถช่วยในการออกแบบผลิตภัณฑ์ของเราให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างไร?

จากตารางที่ 1.1 จะแสดงความสามารถของ Feature SolidWorks SustainabilityXpress

เริ่มใช้งานในส่วนนี้ จากการเปิดโมเดลชิ้นงานขึ้นมาในโปรแกรม SolidWork2010 จากนั้นให้เลือกเปิดฟังก์ชันการใช้งานของ SolidWorks SustainabilityXpress ขึ้นมาจะปรากฎหน้าต่างการทำงานของ SolidWorks SustainabilityXpress ขึ้นมา จากนั้นผู้ใช้งานสามารถกำหนดค่าต่างๆที่ต้องการจากรายละเอียดต่อไปนี้

Material ส่วนนี้จะเป็นการกำหนดรายละเอียดต่างๆของวัสดุที่ผู้ใช่งานต้องการ
Class คือ เลือกวัสดุที่จะนำมาใช้ เช่น Steel หรือ Plastics
Name คือ เลือกคุณลักษณะของวัสดุ เช่น PC, ABS, Nylon ถ้าเลือก Class เป็น Plastics
Weight คือ น้ำหนักของชิ้นงานเมื่อมีการกำหนดวัสดุ

Find Similar คือ การค้นหาในส่วนของวัสดุที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกัน เช่น ค่า Tensile Strength
Set Material คือ การกำหนดวัสดุที่เราเลือกให้กับชิ้นงาน
Manufacturing ส่วนนี้จะเป็นการกำหนดรายละเอียดต่างๆของกรรมวิธีในการผลิตที่ผู้ใช่งานต้องการ
Process คือ กระบวนการผลิต เช่น Injection Mold ถ้าเลือกวัสดุเป็น Plastics
Region คือ การเลือกเขตของสถานที่ที่ทำการผลิต เช่นผลิตในทวีป Asia

Transportation and Use ส่วนนี้จะเป็นการเลือกสถานที่ที่จะนำผลิตภัณฑ์ไปใช้งานที่จะต้องมีเรื่องของ การขนส่งผลิตภัณฑ์ไปใช้งานอันทำให้เกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม

Use Region คือ การเลือกสถานที่ที่จะนำผลิตภัณฑ์ไปใช้งาน เช่น North America

Environmental Impact ส่วนนี้จะเป็นการรายงานผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม จากวัสดุ, การขนส่งหรือสถานที่ใช้งาน, การผลิต และ การกำจัดหลังหมดอายุการใช้งานในรูปแบบของ Pie Chartอันส่งผลให้เกิดมลภาวะต่างๆคือ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์, พลังงาน, อากาศ และ น้ำ

โดยมี Bar ในการรายงานผลที่เกิดขึ้นหลังจากการเปลี่ยนวัสดุ จากวัสดุที่เลือกในปัจจุบันดังนี้

แถบสีเขียวแสดงวัสดุที่ปัจจุบันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าวัสดุก่อน

แถบสีแดงแสดงวัสดุที่ปัจจุบันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าวัสดุก่อน

Documentation Report คือ สามารถสร้างเป็นเอกสาร Microsoft ® Word ซึ่งจะสรุปผลที่เกิดขึ้นในด้านต่างๆของผลิตภัณฑ์ที่ได้ทำการออกแบบ เพื่อรายงานผลกระทบทางด้านต่างที่เกิดขึ้น หรือเปรียบเทียบกับการเลือกใช้วัสดุอื่นๆที่แตกต่างกัน รวมทั้งส่งรายงานในลักษณะ email ได้ด้วย และยังสามารถ Online บนเว็บไซต์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Sustainability ที่ช่วยให้เข้าใจถึงผลกระทบจากการออกแบบได้

จะเห็นได้ว่าเพียงเท่านี้เราก็สามารถที่จะออกแบบผลิตภัณฑ์ของเราให้มีผล กระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดได้อย่างง่ายๆ ด้วย Feature SustainabilityXpress จากโปรแกรม SolidWorks อันจะเป็นจุดเริ่มต้นในการออกแบบโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ณ.ปัจจุบันนี้ อันเป็นผลที่จะทำให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่างๆของโลกนี้อยู่คู่ กับมนุษย์ตราบนานเท่านาน

“เรามาเริ่มต้นออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยกันเถอะครับ”

บทความโดย
อำนาจ คล้ายสมจิต


Photo of author
WRITTEN BY

admin