Articles

ทุกการเปลี่ยนแปลง แอพพลิแคดจะอยู่ในนั้นเสมอ

ทุกการเปลี่ยนแปลง แอพพลิแคดจะอยู่ในนั้นเสมอ

สะท้อนตัวตนของแอพพลิแคดฯ ผ่านภาพยนตร์โฆษณา “True Partner”

เรื่องราวของเพื่อนที่คอยอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของชีวิต ที่เป็นทั้งเพื่อนคู่คิดและคอยผลักดันให้เราไปข้างหน้า หันมาเมื่อไหร่ก็เจอ

ตลอดเส้นทางของการดำเนินธุรกิจ แอพพลิแคดฯ ได้พัฒนาเครื่องมือและบุคลากร อันเป็นปัจจัยหลักและจุดเริ่มต้นของนวัตกรรม สร้างองค์ความรู้ด้านการผลิตและก่อสร้างให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัลที่เข้ามามีบทบาทกับมนุษย์มากขึ้น โดยสิ่งเหล่านี้จะช่วยผลักดันธุรกิจ และตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าให้ประสบผลสำเร็จ เพิ่มขีดความสามารถของการแข่งขันในตลาดโลกได้

ก้าวสู่ปีที่ 30 กับเส้นทางของ “มิตรแท้ด้านนวัตกรรม”

แอพพลิแคดฯ ผู้นำเทคโนโลยีซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ในอุตสาหกรรมการผลิตและก่อสร้างมากว่า 30 ปี ทำให้มีประสบการณ์ในการคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุด รวมไปถึงมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการ สำหรับต่อยอดความต้องการของลูกค้า เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจ มีการดำเนินธุรกิจและวางแผนรับมือกับอนาคตด้านการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมการผลิตและก่อสร้างอย่างต่อเนื่องตลอดมา จนได้รับการยอมรับจากบริษัทคู่ค้า ทั้งในระดับประเทศและในระดับอาเซียน ภายใต้เป้าหมาย “Innovation: A True Partner”

ความสมดุล การเติบโต ความยั่งยืน

เพื่อบอกเล่าตัวตนของแบรนด์กับผู้มีส่วนได้เสีย แอพพลิแคดจึงมีแนวความคิด ESG ที่มุ่งสร้าง “ความสมดุล การเติบโต ความยั่งยืน” ให้กับสังคมและภาคธุรกิจที่แอพพลิแคดได้เข้าไปร่วมดำเนินงานด้วยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ยิ่งสะท้อนความเป็นตัวตนของแอพพลิแคดได้อย่างชัดเจนขึ้นในเรื่องของการมีรากฐานที่มั่นคง การทำงานร่วมกันที่สอดประสานให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการเติบโตขององค์กร และเสริมสร้างองค์ความรู้เพื่อเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีใหม่ ๆ อยู่เสมอ มีการขยายธุรกิจและส่งเสริมผู้ประกอบการรุ่นใหม่ โดยมีบุคลากรและงานบริการที่เป็นมืออาชีพ คอยเป็นแรงสนับสนุนให้กับลูกค้า สร้างความเชื่อมั่นในธุรกิจของแอพพลิแคด และพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างเมื่อต้องพบกับทุกการเปลี่ยนแปลงต่อไปในอนาคต

ทุกการเปลี่ยนแปลง แอพพลิแคดจะอยู่ในนั้นเสมอ

ภาพยนตร์โฆษณาที่เล่าถึงเพื่อนของ “นายถาวร” เขามักเป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มในการทำธุรกิจ และ “นายมิตร” มักเป็นคนที่นายถาวรนึกถึงเป็นคนแรก อยากให้มาเป็นเพื่อนคู่คิด ไม่ว่านายถาวรจะต้องพบเจอกับช่วงเวลาที่ยากลำบากหรือประสบความสำเร็จ ก็จะมีนายมิตรเป็นคนที่คอยช่วยแก้ปัญหาและชี้แนะให้เขาไปอย่างถูกทาง จนกระทั่งชีวิตเดินทางมาถึงช่วงเวลาที่ต้องส่งต่อธุรกิจให้กับคนรุ่นใหม่ นายมิตรก็ยังคงเคียงข้างนายถาวรอยู่เสมอ


Photo of author
WRITTEN BY

NAMNAPA