Chat with us, powered by LiveChat

Menu

Article Mi

หลายๆ ท่านคงรู้กันอยู่แล้วว่า SolidWorks สามารถวิเคราะห์ความแข็งแรงของชิ้นงานได้โดยใช้ Module ที่ชื่อว่า Simulation แล้วถ้าเราไม่ใช่คนที่ออกแบบชิ้นงาน  แต่เป็นคนออกแบบระบบกลไกของผลิตภัณฑ์หรือเป็นผู้วางระบบการทำงานในแต่ละขั้น เราจะมีอะไรมาช่วยการออกแบบในส่วนนี้ ดังนั้นบทความครั้งนี้เราขอเสนอ Module Motion Simulation ซึ่งสามารถตอบโจทย์ข้างต้นได้ทั้งหมด ขั้นแรกเรามาทำความรู้จักกับ Module นี้กันก่อนนะครับ Motion Simulation

Read more

การ ทำงานในส่วนของงานอุตสาหกรรม ในยุคที่ต้องแข่งขันกันด้วย เวลา คุณภาพ และราคา ของสินค้าในปัจจุบัน ซึ่งอุตสาหกรรมในประเทศไทยนั้น ก็มีหลาย ๆ อุตสาหกรรมที่ต้องแข่งขันกันอย่างหนักเพื่อจะได้มาซึ่งผลประกอบการและผลกำไร ที่ดีมาสู่ธุรกิจของตน และแน่นอนครับว่า ผลประกอบการและกำไรที่ดี ย่อมมาจากคนในองค์กรและสิ่งอื่น ๆ ควบคู่กันไป และสิ่งที่ลืมไม่ได้นอกเหนือจากสิ่งอื่นก็คือเครื่องมือ หรืออุปกรณ์ที่ดี ที่จะสามารถนำองค์กรก้าวไปสู่ชัยชนะในธุรกิจได้มั่นคงเช่นเดียวกัน

Read more

ต่อจากบทความเมื่อครั้งที่แล้วที่กล่าวถึงตัวโปรแกรม 3DQuickMold ในตอนที่สองนี้เราจะมาดูถึงลักษณะการทำงารของโปรแกรมกัน ลักษณะของการทำงาน 3DQuickMold โดยจะสรุปขั้นตอนต่างๆหลักๆดังนี้ 1.เริ่มด้วยการนำชิ้นงานมาทำการสร้าง Work Piece และสร้าง Side Core 2.สร้าง Parting Line เพื่อ Split Mold สำหรับทำ Core

Read more

ทุก ครั้งที่เราเริ่มการวิเคราะห์ แน่นอนว่าหากเป็นงานประกอบ ผู้ใช้งานจะต้องกำหนด Contact ทุกครั้ง และยิ่งมีการสัมผัสของผิวมากเท่าใด จำนวน Contact ก็จะมากตาม ดังนั้นหากมีผิวสัมผัสที่มีลักษณะคล้ายกันหลายๆตำแหน่งเช่นสัมผัสแบบ No Penetration ผู้ใช้งานสามารถใช้ SolidWorks ช่วยในการกำหนดได้โดยอัตโนมัติ ดังจะยกตัวอย่างงานประกอบตามรูปที่ 1 และแสดงการกำหนด Auto

Read more

สำหรับ บทความฉบับนี้เน้นเรื่องของงานวิเคราะห์ความแข็งแรงในแบบ Static ซึ่งปกติงานวิเคราะห์ความแข็งแรงจะใช้ทรัพยากรเครื่องข้องข้างสูงมาก โดยการใช้ทรัพยากรเครื่องจะอ้างอิงจากจำนวนของการสร้าง Mesh หากเราทำการสร้าง Model ที่มีขนาดไม่ใหญ่และนำไปทำการวิเคราะห์ ก็จะมีโอกาศที่จะสร้าง Mesh ในจำนวนน้อยลง ยกตัวอย่าง Model ง่ายๆ ดังนี้ ในการทำงานจริง จะมีแรง 100 lbf

Read more

การ กำหนดค่าต่างๆก่อนการวิเคราะห์หาความแข็งแรง จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องกำหนดให้เหมือนจริงมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นวัสดุ แรงกระทำ ตำแหน่งจับยึด หรือแม้แต่ Contact ดังนั้นในบทความฉบับนี้จะพูดถึงความหมายของการกำหนด Contact แบบต่างๆที่ SolidWorks มีมาให้ใช้ดังนี้

ผู้ ผลิตต้องมีความสามารถด้านนวัตกรรม ในการสร้างสรรค์สินค้าใหม่มาเสนอผู้บริโภคภายในระยะเวลาที่สั้น ในขณะเดียวกันต้องสามารถปรับตัวหรือเปลี่ยนแปลงการผลิตได้ตามสภาพแวดล้อมได้ ง่ายและรวดเร็ว  ปัจจัยกระทบต่อโรงงานอุตสาหกรรม ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้านอิเล็กทรนิกส์และสารสนเทศ ส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมทั้งในด้านบวกและด้านลบ ซึ่งจำเป็นต้องปรับให้เกิดความสมดุลและเหมาะสม ทุกประเทศมุ่งสร้างความอยู่ดีกินดีของประชาชนภายในประเทศด้วยการพัฒนา อุตสาหกรรม ส่งผลให้เกิดการแข่งขันกันมากขึ้นตามมา ปัจจัยที่กระทบต่อโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหลาย ส่วนหนึ่งมาจากพฤติกรรมผู้บริโภค ที่ผู้ผลิตตอบสนองให้ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิงค้าอุปโภคบริโภคซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของ โรงงานในรูปของปัจจัยภายในหลายประการด้วยกัน ที่สำคัญคือ รูปแบบสินค้า ระยะเวลาการผลิตหรือส่งมอบและความสามารถปรับการผลิต

Read more

ใน ปัจจุบันนี้การเขียนแบบวิศวกรรมเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในวงการวิศวกรรม เพราะแบบเป็นภาษาสากลที่ใช้แสดงหรือสื่อความหมายระหว่างวิศวกรกับช่างเทคนิค เพื่อถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการ ให้เป็นผลิตภัณฑ์ชิ้นงาน หรือเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งในแบบงานนั้นๆจะต้องกำหนดรายละเอียดต่างๆเช่น ขนาด ชนิดของวัสดุ พิกัดค่าความเผื่อต่างๆ ผิวของชิ้นงานนั้นๆ รวมถึงรายละเอียดในการเชื่อม การประกอบต่างๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะต้องถูกกำหนดลงใน แบบ โดยละเอียด ในยุคก่อนหน้านี้

Read more

ใน ต่างประเทศได้มีการจัดการแข่งขันการประดิษฐ์เพื่อการแข่งขันกันในรูปแบบของ Student Formula เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาทางด้านวิศวกรรมยานยนต์และในประเทศไทยก็มี สมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย จัดการแข่งขันรายการ TSAE Auto Challenge Student Formula โดยมีจุดประสงค์หลัก เพื่อการพัฒนาทักษะทางด้านวิศวกรรมยานยนต์ ให้แก่นิสิต และนักศึกษาสถาบันต่างๆ ซึ่งจะทำการแข่งขันปีละ 1 ครั้ง ครั้งแรกจัดขึ้นในปี

Read more

เราสามารถที่จะคำนวณผลกระทบต่อส่งแวดล้อม ที่เรากำลังออกแบบได้อย่างง่ายดาย เพียงแค่เลือกวัสดุ , แหล่งที่ผลิต , และ กรรมาวิธีการผลิต เท่านี้เราก็จะสามารถที่จะทราบค่าผลกระทบที่เกิดขึ้น และยังสามารถออก Report ได้เลย และเรายังให้โปรแกรมค้นหาวัสดุทดแทนได้อีกด้วย

Menu