Chat with us, powered by LiveChat

Menu

ออกแบบงานไฟฟ้า ทำไมต้อง SolidWorks Electrical

Applicad Public Company Limited.Article - SolidWorks Electricalออกแบบงานไฟฟ้า ทำไมต้อง SolidWorks Electrical

May

2

2017

ออกแบบงานไฟฟ้า ทำไมต้อง SolidWorks Electrical

 

ในโลกเทคโนโลยีที่ซับซ้อน การสร้างงานออกแบบระบบไฟฟ้า (Electrical Design) นั้นมีความสําคัญอย่างมากสําหรับวิศวกรไฟฟ้าหรือผู้ออกแบบ ที่จําเป็นจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบต่อความต้องการใช้พลังงาน ซึ่งจะแตกต่างกันตามการใช้งานในแต่ละอาคาร ทั้งนี้งานออกแบบระบบไฟฟ้าเป็นงานที่วิศวกรไฟฟ้าหรือผู้ออกแบบจะต้องศึกษาและทำงานร่วมกันกับบุคคลหลายกลุ่ม เช่น สถาปนิก วิศวกรโครงสร้าง วิศวกรระบบเครื่องกล วิศวกรระบบสุขาภิบาล และเจ้าของอาคาร นอกจากนี้ผู้ออกแบบระบบไฟฟ้าจะต้องศึกษาและทำความเข้าใจถึงรายละเอียดของมาตรฐานต่างๆ ซึ่งเป็นข้อกำหนดในการออกแบบ ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งในการออกแบบระบบไฟฟ้า แต่กว่า 20 ปีที่ผ่านมา เทคโนโลยีและเครื่องมือที่ช่วยในการออกแบบ 3D CAD ได้ปฏิวัติการออกแบบเครื่องกล (Mechanical Design) ในขณะที่การออกแบบไฟฟ้า (Electrical Design) ยังคงใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือที่ช่วยในการออกแบบ 2D CAD ซึ่งในปัจจุบัน สายไฟฟ้านั้นก็จะมีมากมายหลายแบบหลายชนิด ขึ้นอยู่กับรูปแบบการใช้งานและการติดตั้ง ส่วนการออกแบบเพื่อนำสายไฟฟ้าไปใช้ในงานติดตั้งนั้น จะต้องพิจารณาจากปัจจัยหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น ความปลอดภัย (Safety), ความเชื่อถือได้ (Reliability), ความง่ายในการใช้งาน (Simplicity of Operation), ความสม่ำเสมอของแรงดัน (Voltage Regulation), การดูแลรักษา (Maintenance), ความคล่องตัว (Flexibility) และค่าใช้จ่ายเริ่มต้น (First Cost)

ในการออกแบบระบบไฟฟ้าด้วย CAD นั้น มักจะทำกันในรูปแบบแยกไฟล์ออกเป็นคนละชุด หรือเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลของไฟล์งานออกแบบจากภายนอกแล้วค่อยนำมารวบรวมเป็นคู่มือการออกแบบ การใช้ไฟล์ภายนอกนั้นอาจทำให้ระบบไฟฟ้าและการออกแบบเครื่องจักรกลที่ออกแบบร่วมกันนั้นกลายเป็น Unsynchronized ผลก็คือ ในการออกแบบการผลิตและ Chain supply นั้นชะงัก เนื่องจากการผู้ปฏิบัติงานนั้นไม่ได้มีการทำงานร่วมมือระหว่างกัน

ฉะนั้น การสร้างงานออกแบบระบบไฟฟ้าที่เป็นในรูปของ 3D จึงเป็นสิ่งที่หลายคนต้องการ นั้นก็เป็นเพราะว่า ส่วนหนึ่งของการออกแบบและพัฒนาในระบบไฟฟ้านั้น จะต้องมีการกำหนดการเชื่อมต่อสายไฟตามจุดเทอมินอลต่างๆ สายเคเบิลและสายรัด ซึ่งมีความยุ่งยากและมีโอกาสผิดพลาดเกิดขึ้นได้ง่าย จริงๆ แล้วการออกแบบ 3D จะมีส่วนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการทำงานหลายด้าน อาทิ ช่วยลดเวลาในการออกแบบ, ลดค่าใช้จ่ายในการพัฒนา, ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสูง, เพิ่มนวัตกรรม และช่วยให้ผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดได้รวดเร็ว ในขณะที่โรงงานผู้ผลิตยังคงใช้วิธีการออกแบบทางไฟฟ้า, การเดินสายไฟ และเอกสารแบบดั้งเดิม โดยไม่ได้ส่งเสริมการออกแบบทางไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีการออกแบบ 3D ที่จะช่วยให้สามารถทำงานร่วมกับทีมที่ออกแบบเครื่องกลได้อย่างเข้าใจกัน ซึ่งเป็นการเพิ่มความสามารถด้านการแข่งขันในตลาด เครื่องมือที่ช่วยในการออกแบบ 2D ที่ไม่มีการบูรณาการจะทำให้การออกแบบทางไฟฟ้าเสียเวลาในการทำเอกสารมาก และขาดการแบ่งปันข้อมูลกับทีมออกแบบเครื่องกล ทำให้เกิดความผิดพลาดและความเข้าใจผิด อีกสาเหตุหนึ่งคือ ทีมที่ออกแบบทางไฟฟ้าใช้ซอฟต์แวร์คนละแพลตฟอร์มกับทีมที่ออกแบบเครื่องกล การออกแบบทางไฟฟ้า ในปัจจุบันต้องการมากกว่าแค่การพัฒนาแผนผังวงจร (Schematics) และมีความต้องการเทคโนโลยี 3D มากขึ้น เพื่อขนาดอุปกรณ์ที่แม่นยำเพราะตลาดมีความต้องการอุปกรณ์ที่ขนาดเล็กลง

ด้วยเทคโนโลยีของซอฟต์แวร์ SolidWorks Electrical เป็นเครื่องมือที่จะช่วยในการพัฒนาออกแบบงานด้านเครื่องกล (Mechanic Design)และออกแบบระบบไฟฟ้า (Electrical Design),ไฮดรอลิก (Hydraulic) และนิวเมติกส์ (Pneumatic) ช่วยให้การกำหนดแผนผังไฟฟ้า (Schematic) ในรูปแบบ Schematic 2D Drawing และ 3D Drawing  ทำได้รวดเร็วยิ่งขึ้นด้วยการใช้งานที่ง่ายดาย โดยเฉพาะในรูปแบบ 3D CAD ทั้งยังเหมาะสำหรับการนำไปใช้ออกแบบเครื่องจักรระบบออโตเมชั่น และยังสามารถนำไปต่อยอดกับงานออกแบบงานติดตั้งอุปกรณ์ได้ด้วย ใช้ในการสร้างแผนผังวงจร, ออกแบบระบบไฟฟ้า, เลือกอุปกรณ์ และสามารถเดินสายไฟแบบอัตโนมัติ

รูปความแตกต่างระหว่าง Workflow แบบที่ไม่มีการแบ่งปันข้อมูล และแบบที่มีการแบ่งปันข้อมูลระหว่างทีมออกแบบไฟฟ้าและเครื่องกล

SolidWorks Electrical ยังช่วยในการแบ่งปันข้อมูลระหว่างทีมออกแบบงานไฟฟ้าและงานเครื่องกลให้เป็นซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มเดียวกันทั้งทีม ทำให้มีความเข้าใจตรงกันได้ง่ายระหว่างทีมงาน ซึ่งจะทำงานประสานกันแบบเรียลไทม์ทั้งวงจรไฟฟ้าและรูปแบบงาน 3D CAD โดยใช้การเขียนแบบในระบบ 3D จะทำให้เห็นภาพการติดตั้งที่ชัดเจน ปรับปรุงแก้ไขได้ก่อนนำไปติดตั้งจริง และยังจัดการในส่วนของการแสดงผังการจัดการพื้นที่การใช้สอย (GA Plan :General Arrangement Drawing) การแสดงภาพตัด (Section View) และรวมถึงแบบที่แสดงรายละเอียดต่างๆ (Shop Drawing) ได้อย่างรวดเร็ว  ทำให้ลดระยะเวลาในการดำเนินงาน เพราะลดขั้นตอนการนำเข้า – ส่งออก เชื่อมโยง หรือแปลงข้อมูลต่างๆ ในการทำเอกสาร เช่น สามารถทำรายงานแสดงรายการของอุปกรณ์ต่างๆ ที่อยู่ในแบบได้ ช่วยให้ง่ายต่อการรวมรายการของวัสดุ (BOM : Bill of Materials) ระหว่างระบบไฟฟ้าและการออกแบบเครื่องจักรกลที่ใช้ในงานได้ทันที เนื่องจากกำจัดข้อผิดพลาดจากการเปลี่ยนแปลงของการออกแบบได้ แล้วยังช่วยให้ลดเวลาในการตรวจเช็ครายการวัสดุจากแบบ ที่ก่อนหน้านี้เป็นเรื่องยุ่งยาก และใช้เวลานานในการแยกรายการวัสดุจากแบบที่เขียน ตลอดจนลดค่าใช้จ่ายในการพัฒนาจากการสร้างต้นแบบ เพื่อใช้ในการสร้างต้นแบบทางเดินสายไฟได้อย่างอัตโนมัติ รวมถึงออกแบบจุดสายไฟตามจุดเทอมินอลต่างๆ และลดการออกแบบที่ผิดพลาดจากขนาดตู้ไฟฟ้า, พาแนลและอุปกรณ์ต่างๆ เพิ่มนวัตกรรมและการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ SolidWorks Electrical ยังมีความสามารถอื่นๆ อีกมากมายที่สามารถช่วยให้งานออกแบบระบบไฟฟ้าและเครื่องกลทำได้สะดวกรวดเร็ว ถูกต้องและแม่นยำ

รูปซอฟต์แวร์ SolidWorks Electrical ที่มีการแบ่งปันข้อมูลระหว่างทีมออกแบบทางไฟฟ้าและเครื่องกล

SolidWorks Electrical มีการจัดเตรียม Symbol มาตรฐานมาให้พร้อมใช้งานเช่น ANSI, IEC, JIS เป็นต้น มีรายการอุปกรณ์ให้เลือกใช้มากกว่า 500,000 รายการ และมีความสามารถในการสร้างเอกสารในโครงการต่างๆ เช่น BOM, มาร์คสายไฟ เป็นต้น ยังสามารถส่งออกไฟล์ในรูปแบบ PDF ที่มี Hyperlink เพิ่มสะดวกในการตรวจสอบแบบ โดยไม่จำเป็นต้องมีซอฟต์แวร์ในการเปิดแบบเพื่อตรวจสอบ หรือส่งออกไฟล์ในรูปแบบ Excel เพื่อใช้ในการทำราคาหรือสั่งซื้ออุปกรณ์ต่างๆ

จะเห็นได้ว่า SolidWorks Electrical เป็นซอฟต์แวร์ออกแบบระบบไฟฟ้าและเครื่องกลที่ได้รับความนิยมสูง สามารถทำงานร่วมกับ Eplan electric กับ Autocad electrical ได้ และยังได้รวบรวมสุดยอดเทคโนโลยีให้สามารถใช้งานได้ง่ายที่สุดด้วย Interface ที่ออกแบบมาเพื่อผู้ใช้งานโดยเฉพาะ ทั้งยังทำงานประสานกันแบบเรียลไทม์ทั้งงานระบบไฟฟ้าและรูปแบบงาน 3D Models จึงเป็นเทคโนโลยีที่ลดความผิดพลาดในการทำงาน ถูกต้อง และแม่นยำ ซึ่งจะช่วยลดทั้งเวลา และลดต้นทุนที่เกิดจากกระบวนการออกแบบ ขณะเดียวกันก็เพิ่มโอกาสทางธุรกิจในการแข่งขันได้

สิทธิประโยชน์ในการซื้อ SolidWorks Electrical กับทาง AppliCAD

1.คุณจะได้การอัพเกรดเวอร์ชั่น SolidWorks Electrical อีก 1 เวอร์ชั่นฟรี พร้อมกับการอัพเกรด Service Pack ภายในปี

2.บริการให้คำปรึกษา และแก้ปัญหาของคุณ จาก Technical Support ซึ่งเป็นวิศวกรในแต่ล่ะด้าน โดยจะสามารถติดต่อได้ทุกช่องทางของ AppliCAD ตามที่คุณสะดวก เปรียบเสมือนคุณไม่ได้ทำงานคนเดียวจะมีพวกเราคอยช่วยท่านแก้ปัญหา

3.การอบรมฟรี คุณจะหมดกังวลในการใช้งาน SolidWorks Electrical และมีการสอบวัดผลพร้อมมอบประกาศนียบัตรให้อีกด้วย

หากสนใจให้ AppliCAD เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้ท่านก้าวสู่การเป็นผู้นำ และประสบความสำเร็จด้านงานออกแบบระบบไฟฟ้า สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือติดต่อขอสาธิตการใช้งานซอฟต์แวร์ SolidWorks Electrical ผ่านทาง https://www.applicadthai.com/solidworks-electrical/

BY: Wilaiphan S.

 

บทความนี้เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Menu