Article – ExtrAXION

  ใครที่ต้องการเครื่องมือในการประมาณราคา เรามีโปรแกรมที่สามารถตอบโจทย์นั้นได้ คือโปรแกรม ExtrAXION  เป็นโปรแกรมช่วยในการประมาณราคาที่ใช้งานง่าย เป็นทางเลือกสำหรับมืออาชีพในอุตสาหกรรมก่อสร้างที่ต้องการความถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ให้ความสำคัญกับรายละเอียด เมื่อต้องการเตรียมข้อมูลโดยประมาณของค่าใช้จ่ายในโครงการ เหมาะสำหรับผู้รับเหมาทั่วไป, สถาปนิก, งานสำรวจ, งานประมาณราคา เป็นเครื่องมือสำหรับผู้ใช้งานในอุตสาหกรรมก่อสร้างที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการหาปริมาณงาน และการประมาณราคา มีความสามารถในการหาความยาวเส้น พื้นที่ และการนับจำนวน

Read more

การประมาณราคา มีความหมายในตัวเองอยู่แล้ว คือ ราคาที่ตรงหรืออาจจะไม่ตรงกับราคาของค่าก่อสร้างจริง ซึ่งเป็นเพียงราคาโดยประมาณ หรือใกล้เคียงกับความเป็นจริง เพราะเมื่อก่อสร้างเสร็จแล้ว ก็จะปรากฏราคาค่าก่อสร้างว่าไม่ตรงกับราคาที่ได้ประมาณการไว้ 100 เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเหตุผลหลายประการ การประมาณราคา หรือเรียกอีกอย่างหนึ่ง คือ การคิดราคาเป็นการคำนวณหา จะประกอบไปด้วย ปริมาณวัสดุหรือเนื้องาน ราคาวัสดุ ราคาค่าแรงงาน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

Read more