Article – Synchro

งานก่อสร้างในประเทศได้ก้าวหน้า และเพิ่มปริมาณขึ้นมาก แต่สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเงาตามการปฏิบัติงานในงานก่อสร้าง คือ อุบัติเหตุซึ่งการเกิดอุบัติเหตุในแต่ละครั้ง อาจก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินอย่างประมาณค่ามิได้ ดังนั้นการป้องกันอุบัติเหตุและการลดการเกิดอุบัติเหตุ จึงเป็นเรื่องที่ต้องรีบเร่งและให้มีการปฏิบัติอย่างจริงจัง ทั้งนี้เพื่อลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน สิ่งที่ส่งผลให้ความถี่และความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุในงานก่อสร้างเพิ่มขึ้นคือการนำเอาเทคโนโลยี อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องจักร อันทันสมัยมาใช้เพื่อทุ่นแรง และประหยัดเวลาไม่เพียงแต่ความปลอดภัยในการก่อสร้างไม่ได้วิวัฒนาการตามเทคโนโลยีที่ทันสมัยแล้ว ความปลอดภัยพื้นฐานในงานก่อสร้างยังถูกละเลย ขาดความสนใจ และเอาใจใส่จากผู้รับเหมาและผู้เกี่ยวข้องต่างๆ อย่างจริงจัง นอกจากนี้ คนงานยังขาดความรู้

Read more

ในการบริหารงานก่อสร้างทุกๆ โครงการจะต้องประกอบไปด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่ต้องดำเนินงานมากมาย ทั้งนี้ในแต่ละสัปดาห์หรือแต่ละเดือนมีกิจกรรมที่จะต้องทำอยู่มากมาย ซึ่งมันค่อนข้างยากและซับซ้อนที่เราจะต้องมาไล่ดูว่าในแต่ละสัปดาห์หรือแต่ละเดือนมีกิจกรรมไหนบ้างที่จะต้องทำ หรือต้องเร่งเป็นพิเศษ ยิ่งถ้าหากเราไล่กิจกรรมที่จะต้องทำหรือตรวจสอบตกหล่นไปก็จะทำให้แผนงานที่เราได้วางแผนเอาไว้ในตอนแรกหลุดไป และถ้าหากหลุดไปแม้แต่กิจกรรมเดียวก็อาจจะส่งผลกระทบต่องานที่ต้องทำในช่วงเวลาถัดๆ ไปได้   สำหรับในโปรแกรม Synchro จะมีคำสั่ง Task Filters ซึ่งเป็นเหมือนกับคำสั่งที่ใช้ในการกรองข้อมูลของแผนงานที่ต้องการจะให้เสดงผล ซึ่งคำสั่ง Task Filters เป็นคำสั่งที่สามารถกรองกิจกรรมที่มีอยู่นับร้อยในแผนงานให้แยกออกมาเป็นกิจกรรมที่จะแสดงในแต่ละสัปดาห์หรือแต่ละเดือน

Read more

การที่จะเริ่มดำเนินงานก่อสร้างในแต่ละโครงการได้นั้น นอกจากจะมีเรื่องของงบประมาณ สถานที่ กำลังคน ระบบสาธารณูปโภคที่ใช้ในการก่อสร้างแล้ว สิ่งที่จะขาดไม่ได้นอกเหนือจากนี้ก็คือ เรื่องของแบบก่อสร้าง และแผนงานก่อสร้าง ซึ่งในอดีตที่ผ่านมาแบบก่อสร้างส่วนใหญ่ที่ใช้กันยังคงเป็นแบบ 2D จนกระทั่งในปัจจุบันมีการพัฒนามาเป็นการออกแบบ และเขียนแบบที่ใช้ระบบ 3D หรือการใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า “BIM” (Building Information Modeling) ถึงแม้ว่าจะมีเทคโนโลยีที่เรียกว่า “BIM”

Read more

สำหรับในงานก่อสร้างแล้วคงไม่มีใครที่อยากจะให้โครงการก่อสร้างที่ตนเองรับผิดชอบอยู่ ล่าช้าหรือขยับออกไปจากแผนงานที่ตนเองได้วางแผนเอาไว้ แต่อย่างที่ทราบกันว่ามีโอกาสน้อยที่งานก่อสร้างจะสามารถดำเนินไปตามแผนที่วางไว้ ซึ่งถ้าหากเป็นอย่างนั้นจริงๆ เราก็จำเป็นที่จะต้องปรับเร่งแผนงานบางตัวที่ช้า เพื่อที่จะให้โครงการก่อสร้างเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญาของงานก่อสร้าง         การที่เราจะเร่งงานก่อสร้างให้เสร็จทันเวลานั้น จำเป็นจะต้องปรับแผนงานเพื่อให้เป็นแนวทางในการบริหารงาน ซึ่งในขั้นตอนของการปรับแผนงาน จำเป็นต้องมีขั้นตอนของการปรับแก้ไขและในโครงการก่อสร้างบางโครงการอาจจะต้องปรับแผนงานค่อนข้างเยอะ ซึ่งถ้าหากการปรับแผนงานมีขั้นตอนที่ยุ่งยากมันก็อาจจะทาให้เกิดความล่าช้า จะดีกว่าไหมถ้าหากเรามีเครื่องมือที่จะสามารถปรับแผนงานได้โดยใช้ขั้นตอนเพียงแค่ 3 ขั้นตอน จากขั้นตอนของการปรับแผนงานข้างต้นจะเห็นว่าสำหรับโปรแกรม Synchro แล้วไม่ได้มีขั้นตอนที่ยุ่งยากและซับซ้อนมากมายซึ่งโปรแกรม Synchro น่าจะเป็นเครื่องมืออีกทางเลือกหนึ่งที่จะทาให้การบริหารงานก่อสร้างเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว

Read more

ทุกวันนี้มนุษย์ซึ่งเป็นผู้คิดค้นอย่างไม่หยุดนิ่งต้องการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา มองหาจุดบกพร่องในการทำงานแล้วปรับเปลี่ยน หรือแก้ไขจุดบกพร่องนั้นๆ ด้วยเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีซอฟต์แวร์ งานก่อสร้างที่ดำเนินการอยู่ทุกวันนี้ มีหลายๆ กระบวนการทำเป็นจุดบกพร่องทำให้งานล่าช้าและประสบปัญหา อย่างเช่น การวางแผนงานก่อสร้างที่ไม่สมบูรณ์ มีหลายสิ่งหลายอย่างที่นึกไม่ถึงว่าจะเกิดขึ้น ทำให้ไม่ได้เตรียมแผนงานไว้รับมือ เช่น การกำหนดลำดับการทำงานที่ไม่ถูกต้องของเครื่องจักรหนักหลายเครื่อง ที่เมื่อทำงานอยู่ในส่วนต่างๆ ของไซต์งาน รูปแบบการทำงานแบบที่เสียเวลามากและกีดขวางการทำงานส่วนอื่น ๆ        หากผู้วางแผนงานก่อสร้างได้เห็นภาพจำลองกระบวนการต่างๆ

Read more