Chat with us, powered by LiveChat

Menu

Article-Prota

PROTA STRUCTURE เป็นซอฟต์แวร์ที่เป็นเครื่องมือสำหรับวิศวกรโครงสร้างอาคาร เพื่อช่วยในงานออกแบบความแข็งแรงของอาคาร ทั้งคอนกรีตและโครงสร้างเหล็ก ซึ่งรองรับโค้ดมาตรฐานทางวิศวกรรมทั่วโลก อาทิ อเมริกา ยุโรป ญี่ปุ่น และ มาตรฐานของแต่ละประเทศอย่างสิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และประเทศไทย วิศวกรโครงสร้างสามารถใช้ PROTA STRUCTURE เพื่อสร้างแบบจำลองโครงสร้างอาคารแบบ 3

Read more

Menu