Article - Rhinoceros, Articles

Add-on for Rhinoceros

Add on for Rhinoceros


โปรแกรม Rhinoceros มี add on เพื่อเพิ่มความสามารถในการทำงานให้กับโปรแกรม เพื่อให้การทำงานจบในโปรแกรมตัวเดียว เริ่มจากการ design จนถึงการ Presentation
Brazil ช่วยในการ Render ให้ได้ภาพที่เหมือนจริง ไม่ว่าจะเป็น Jewelry Design, Product Design, Architecture Design

Flamingo ช่วยในการ Render ให้ได้ภาพที่เหมือนจริง ของวัตถุ เช่น เหล็ก ทองแดง พลาสติก เพรช หรือวัสดุอื่นๆ

Penguin กับการสร้างภาพแบบศิลปะ ภาพสีน้ำ ภาพลายเส้น เพื่อเพิ่มความหลากหลายในการนำเสนอผลงาน

Bongo สำหรับการทำงานเกี่ยวกับ Animation หรือ ภาพเคลื่อนไหว การประกอบวัตถุ หรือ การจำลองการทำงานของ Product Design


Photo of author
WRITTEN BY

supawadee