Chat with us, powered by LiveChat

Menu

การประยุกต์ใช้งาน 3D Printer : กรณีศึกษาการวิจัยกล้องถ่ายภาพทางอากาศสำหรับเฮลิคอปเตอร์ไร้นักบิน

Applicad Public Company Limited.Article - 3DPrinter Mi Articlesการประยุกต์ใช้งาน 3D Printer : กรณีศึกษาการวิจัยกล้องถ่ายภาพทางอากาศสำหรับเฮลิคอปเตอร์ไร้นักบิน

Jan

22

2016

การประยุกต์ใช้งาน 3D Printer : กรณีศึกษาการวิจัยกล้องถ่ายภาพทางอากาศสำหรับเฮลิคอปเตอร์ไร้นักบิน

        นาวาอากาศโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประสาทพร วงษ์คำช้าง
นาวาอากาศโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประสาทพร วงษ์คำช้าง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กองการศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

กองทัพอากาศไทยมีแนวคิดในการนำหลักการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง คือการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติการทางทหาร มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2551 เป็นต้นมา โดยมีแผนการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องทั้งด้านอาวุธยุทโธปกรณ์ บุคลากรและระบบเครือข่าย ดังนั้นกองทัพอากาศจึงได้ดำเนินเสริมสร้างกำลังทางอากาศ โดยการจัดหารวมถึงสนับสนุนการวิจัยอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆ เพื่อนำมาใช้ในภารกิจ เช่น การจัดหาเครื่องบินรบสมรรถนะสูง JAS-39 Gripen ที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับเครื่องบิน SAAB 340 AEW และการวิจัยพัฒนาระบบอากาศยานไร้นักบิน (Unmanned Aerial Vehicle: UAV) เพื่อนำมาใช้ในภารกิจลาดตระเวนทางอากาศ เป็นต้น

เฮลิคอปเตอร์ไร้นักบิน

       โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เป็นสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของกองทัพอากาศ มีหน้าที่อำนวยการศึกษา ฝึกอบรมนักเรียนนายเรืออากาศ นอกจากนี้ยังมีการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการบิน อาทิระบบอากาศยานไร้นักบิน เป็นต้น โดยเฉพาะภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เป็นหน่วยงานภายในกองการศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช มีจุดเด่นด้านการวิจัยระบบอากาศยานไร้นักบิน และระบบกล้องถ่ายภาพทางอากาศ ซึ่งส่วนหนึ่งของความสำเร็จนี้มาจากการที่ทางภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้จัดหาเครื่อง 3D Printer มาใช้งานในการสร้างชิ้นงานต้นแบบ จึงทำให้สามารถออกแบบ สร้างและทดสอบชิ้นงานต้นแบบได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

เฮลิคอปเตอร์ไร้นักบิน

       โดยทางภาควิชาฯ ได้เลือกจัดหาเครื่อง 3D Printer ของ Objet รุ่น Alaris30 มาใช้ในการสอนนักเรียนนายเรืออากาศและสำหรับผลิตชิ้นส่วนต้นแบบในงานวิจัย โดยเฉพาะชิ้นส่วนต่างๆ ของกล้องถ่ายภาพทางอากาศที่ติดตั้งกับเฮลิคอปเตอร์ไร้นักบิน ทำให้สามารถลดระยะเวลาจากการสร้างชิ้นงานต้นแบบได้จากปกติใช้ระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ให้สามารถเสร็จสมบูรณ์ได้โดยใช้ระยะเวลาเพียง 1 เดือนเท่านั้น

3D Printer

       กระบวนการสร้างกล้องถ่ายภาพทางอากาศนั้นจะเริ่มจากการเลือกกล้องถ่ายภาพที่จัดหาจากต่างประเทศ เนื่องจากกระบวนการขอใบอนุญาต (Export License) และการขนส่งจึงทำให้การออกแบบล่าช้าเพราะต้องรออุปกรณ์ที่ส่งมาจากต่างประเทศ จึงใช้ไฟล์ CAD จากที่สามารถดาวน์โหลดจากเวปไซต์ของบริษัทผู้ผลิตนำมาสร้างชิ้นงานโดยเครื่อง 3D Printer เพื่อนำขนาดและรูปร่างมาประกอบ การออกแบบรวมถึงใช้เครื่อง 3D Printer สร้างชิ้นงานส่วนอื่นๆ จนได้ต้นแบบที่เสร็จสมบูรณ์และนำต้นแบบที่ได้ไปสั่งผลิตเป็นชิ้นงานจริง

       นอกจากนี้ยังใช้ในการผลิตชิ้นส่วนต่างๆ ของโครงสร้างอากาศยานไร้นักบินขนาดเล็ก เช่น ปีก ลำตัวและชุดพวงหาง ในการสร้างปลั๊ก (Plugs) เพื่อนำมาทำเป็นแม่พิมพ์ สำหรับทำชิ้นส่วนที่เป็นวัสดุผสมหรือคอมโพสิทได้อีกด้วย ทำให้ลดระยะเวลาในการสร้างแม่พิมพ์สำหรับชิ้นงานที่เป็นคอมโพสิท

       จากการนำเทคโนโลยี 3D Printer มาใช้ในการสอนนักเรียนนายเรืออากาศและการวิจัยพัฒนาระบบอากาศยานไร้นักบิน ของโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ทำให้กระบวนการออกแบบและสร้างชิ้นงานต้นแบบสามารถสร้างเป็นรูปธรรมได้อย่างรวดเร็ว ลดการสูญเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตชิ้นงานต้นแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังทำให้วิศวกรที่จบจากสถาบันแห่งนี้ มีแนวคิดและขีดความสามารถในการออกแบบและสร้างชิ้นงานต้นแบบ เพื่อนำความรู้ไปพัฒนากองทัพอากาศและประเทศชาติได้ต่อไป

  • 15
    Shares
บทความนี้เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่
(1 votes, average: 4.00 out of 5)
Loading...

Menu