Article - 3DScanner, Article Mi, Articles

3 สัญญาณบ่งอุตสาหกรรมควรใช้ 3D Scanner

โลกทุกวันนี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทุกคนจะพบว่าประสบการณ์ที่สะสมมายาวนานอาจไม่สามารถนำมาปรับใช้ได้เหมือนก่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เข้ามามีบทบาทต่อชีวิต ทำให้ผู้ประกอบการหรือนักธุรกิจต้องปรับตัวให้ทันกับยุคสมัย จึงจะสามารถอยู่รอดได้ในโลกยุค “ดิสรัปชัน” (Disruption) ที่สามารถทำลายล้าง และสร้างการเกิดใหม่ได้พร้อมกัน 

การตรวจวัดในงานอุตสาหกรรมยุคแรกๆ จะใช้วิธีการวัดโดยยึดสัญลักษณ์ GD&T (Geometric Dimensioning & Tolerancing) การควบคุมรูปร่าง และตำแหน่งของชิ้นงานตามหลักเรขาคณิตด้วยค่าความคลาดเคลื่อน จนมาถึงการใช้เครื่องจักรเข้ามาช่วยในการตรวจวัด ไม่ว่าจะเป็นเครื่องสแกนเลเซอร์ (Laser Scanners) เครื่องสแกนแสง (Light Scanners) เครื่องวัดพิกัด (CMM) และเครื่องสแกน CT อุตสาหกรรม (Industrial CT scanners) เรามาดู 3 สัญญาณที่อุตสาหกรรมของคุณควรใช้ 3D Scanner

1. หมดยุคค่อยเป็นค่อยไป ต้องปรับให้ทันโลก

การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของโลกยุคปัจจุบัน เกิดจากปัจจัยรอบด้านที่ถาโถมกระหน่ำเข้ามาแบบไม่ให้เราตั้งตัว ธุรกิจหรือกระบวนการทำงานแบบเดิมอาจไม่ตอบโจทย์อีกต่อไป หากไม่สามารถปรับตัวให้ทันเราอาจถูกทิ้งไว้เบื้องหลัง

ข้อดีของการเปลี่ยนแปลงในยุคนี้คือเทคโนโลยีใหม่ก็พัฒนาไปอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกัน ซึ่งสามารถตอบโจทย์ความต้องการเข้าเรามากขึ้น เทคโนโลยี 3D Scanning ก็เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง รองรับทั้งงาน Reverse Engineering และงาน Inspection สำหรับใช้ในงาน Casting, Sheet Metal Forming, Plastic Injection Molding และครอบคลุมงานอื่นๆ ที่หลากหลาย ด้วยคุณสมบัติความรวดเร็ว และแม่นยำ เหมาะกับงานที่ซับซ้อน และความละเอียดที่สูงระดับอุตสาหกรรม สร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจของคุณ

2. กระบวนการล่าช้า คู่แข่งล้ำหน้า ประสบการณ์อย่างเดียวอาจไม่เพียงพอต่อการแข่งขัน

ความชำนาญในกระบวนการทำงานแบบเดิมอาจไม่สามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดได้ ความชำนาญช่วยเพิ่มความรวดเร็ว และความถูกต้องแม่นยำ ได้ในระดับหนึ่ง แต่หากจะมองเทียบกับคู่แข่งที่ใช้เทคโนโลยีแบบอัตโนมัติเข้ามาช่วย เราอาจถูกทิ้งห่างอย่างที่เราคาดไม่ถึงก็เป็นไปได้

นอกจากเทคโนโลยี 3D Scanner จะช่วยให้การทำงานเร็วขึ้นแล้ว ยังสามารถเพิ่มศักยภาพด้วยการทำงานร่วมกับ Robot หรือ Cobot ที่ช่วยยกระดับสู่การทำงานแบบอัตโนมัติ ไม่พึ่งพาบุคคลากรที่มีประสบการณ์มากจนเกิดไป อาศัยการทำงานตามที่เราโปรแกรมไว้ก็สามารถทำให้เกิดผลลัพธ์ที่แม่นยำตรงตามความต้องการของเราเช่นเดียวกัน ส่งผลให้กระบวนการทำงานของเราก้าวล้ำคู่แข่ง

3. หาลูกค้ายาก ความต้องการหลากหลายกว่าเดิม

ลูกค้าเริ่มมีความต้องการที่หลากหลายมากขึ้น พร้อมกับเวลาที่บีบให้น้อยลง จนบางครั้งการทำงานแบบเดิมของเราไม่ตอบโจทย์ ทำให้ลูกค้าต้องเริ่มมองหาผู้ผลิตเจ้าใหม่ ส่งผลให้เราเสียโอกาสไปอย่างน่าเสียดาย

ด้วยปัจจัยของความรวดเร็ว ความยืดหยุ่นต่อการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตตามความต้องการของลูกค้า รวมถึงการควบคุมต้นทุนต่อการผลิตที่ลดลง ส่งผลให้เทคโนโลยี 3D Scanner จึงมีความจำเป็นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ต่อการผลิตยุคใหม่ ที่จะเข้ามาเสริม โดยเฉพาะการผลิตแบบ Mass Customization ในอนาคต

 ประโยชน์ของกระบวนการผลิตอัตโนมัติ

1. ลดต้นทุนการผลิตและของเสีย

3D Scanner จะช่วยให้คุณไม่เสียผลประโยชน์ในส่วนนี้ และยังรักษาคุณภาพของชิ้นงานไว้ได้

  • ผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดเร็วขึ้น (Faster time to Market)
  • สามารถวัดงานซ้ำๆ (Reduce Iteration) ได้อย่างแม่นยำ 
  • ช่วยเขียนภาพ 3 มิติ (Visualization of parts) และตอบโจทย์การประสานงานในองค์กร ช่วยให้เห็นภาพมากยิ่งขึ้น เช่น มี CAD ไฟล์จากต่างประเทศ ก็สามารถนำไฟล์มาเทียบได้เลย 

2. เพิ่มคุณภาพในการผลิต 

คืนทุนได้อย่างรวดเร็ว : สามารถผลิต ตรวจสอบ ส่งชิ้นงานได้ไวขึ้น สร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือต่อคู่ค้า 

การตรวจสอบการวัดได้ผลลัพธ์ที่รวดเร็วและแม่นยำ : มีข้อมูลการตรวจสอบ (Report) ที่เพิ่มความน่าเชื่อถือในเวลาที่รวดเร็วกว่ากระบวนการทำงานแบบเดิม เมื่อสามารถทำการตรวจสอบได้ไว ก็เพิ่มโอกาสในการได้รับ Order ได้เพิ่มมากขึ้นใหม่ๆ 

แก้ไขปัญหาคุณภาพได้ง่ายขึ้น : เข้าใจการแก้ปัญหาในระบบภายในองค์กร ด้วยข้อมูลที่ได้จาก GOM 3D Scanner ที่สามารถแสดงผลลัพธ์ได้ออกมาในรูปของภาพ Report ช่วยให้การทำงานร่วมกันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

3. ลดการใช้แรงงานคน และเพิ่มความปลอดภัยในการทำงาน 

ในการทำงานในโรงงานต้องมีระบบในการควบคุความปลอดภัย แต่สำหรับการงานด้วยระบบ Automation จะช่วยลดค่าใช้จ่ายและต้นทุนในส่วนนี้ รวมทั้งลดความเสี่ยงที่อาจะเกิดขึ้นได้อีกด้วย 

แน่นอนว่าการแทนที่แรงงานคน โดยหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ อาจจะไม่สามารถทดแทนกันได้แบบ 100% แต่การประยุกต์ใช้เครื่องมือและคนไปพร้อมๆ กัน เช่น งานที่มีลักษณะการทำซ้ำๆ ใช้แรงงานเป็นหลัก ก็สามารถใช้หุ่นยนต์เข้ามาช่วยในส่วนนี้ได้ เพื่อลดแรงงานลง 

ตัวอย่างการลดจำนวนคนในการตรวจวัดชิ้นงาน : ไม่จำเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (ที่มีต้นทุนสูงและอาจจะหายากในปัจจุบัน) เพราะว่า GOM 3D Scanner มีระบบการทำงานแบบอัตโนมัติ และมีซอฟต์แวร์ในการควบคุม สามารถใช้ได้เพียงคนๆ เดียว ควบคุมเครื่องก็สามารถจบงานได้ 

4. มาตรฐานความแม่นยำ วัดชิ้นงานหลายชิ้นก็มีความแม่นยำ 

เมื่อใช้แรงงานคนในการวัดชิ้นงานเดิมๆ ก็อาจมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ แต่หากใช้เครื่องจักร หรือหุ่นยนต์ในการตรวจวัด ความแม่นยำย่อมมีประสิทธิภาพมากกว่า 

เทคโนโลยี 3D Scanner เสริมความเร็วในงานตรวจวัดคุณภาพ ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญของนวัตกรรมเพื่อพลิกโฉมการตรวจวัดคุณภาพในไทย โดยแอพพลิแคดเป็นตัวแทนจำหน่าย และได้นำเข้าเครื่อง GOM 3D Scanner รุ่นใหญ่อย่าง GOM Scan Box Series 8 ซึ่งรวมที่สุดของเทคโนโลยีจาก GOM ไว้ในรุ่นนี้ ติดตั้งและพร้อมใช้จริงแล้วในไทย และยังเป็นเครื่องแรกในอาเซียนอีกด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติม : GOM 3D Scanner

รู้จัก GOM 3D Scanner เทคโนโลยีงานตรวจวัดที่ง่าย เร็ว แม่นยำ ด้วยความละเอียดระดับงานอุตสาหกรรม

Content แนะนำ

รีวิวการใช้งานจริง GOM ATOS Q เครื่องสแกน 3 มิติ คุณภาพที่เหนือกว่าในราคาที่เข้าถึงได้

ตรวจวัดค่างานโลหะแผ่นงาน Sheet Metal by GOM

GOM ระบบการตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน Casting

คำว่า Quality การันตีคุณภาพที่เริ่มด้วยตัว Q ด้วยเครื่องวัดขนาดชิ้นงาน GOM ATOS Q

การทดสอบยานยนต์ ประเมินความปลอดภัย สะดวกด้วย GOM: Optical 3D Metrology


Photo of author
WRITTEN BY

Frozen Whale

ยังมีอีกหลายอย่างที่รอเราเข้าไปค้นหา สิ่งที่ไม่เคยเห็นไม่ได้แปลว่าไม่มี อย่าหยุดที่จะก้าว แต่จงก้าวต่อไปในทุกๆ วินาที เรียนรู้และอัปเดตอะไรใหม่ๆ อยู่เสมอ