Article - SolidWorks PDM, Articles

เพราะไม่ได้ใช้ Software จัดการไฟล์จึงเจ็บปวด

ส่วนมากองค์กรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการออกแบบ การบริหารจัดการ หรือแม้แต่ด้านธุรการ ก็มีรูปแบบการทำงานเอกสารต่างๆ ในรูปแบบ Paperless โดยการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการจัดเก็บ บันทึก ประมวลผลข้อมูล ตลอดจนการจัดทำรายงานต่างๆ เพื่อลดปริมาณการใช้งานกระดาษ และวัสดุอุปกรณ์ให้ลดน้อยลง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน การจัดการเอกสาร การค้นหา และการเรียกใช้เอกสารย้อนหลังในปัจจุบัน การสื่อสารในการทำงาน และการส่งต่อข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ยังคงใช้กระดาษเป็นตัวกลางในการสื่อสาร ทำให้ปริมาณเอกสารที่จะต้องเก็บในตู้เอกสาร มีปริมาณที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เป็นทวีคูณ หรือบางองค์กรจะทำการสแกนกระดาษ เพื่อจัดเก็บเป็นไฟล์ในเซิร์ฟเวอร์ และใช้เอกสารร่วมกันกับฝ่ายงานอื่นๆ อีกทั้งความแตกต่างของประเภทเอกสาร ทำให้การจัดการยากมากยิ่งขึ้น เทคโนโลยีจึงเข้ามามีบทบาทในการควบคุม บริหารจัดการไฟล์งานอย่างเป็นระบบ การนำ SolidWorks PDM เข้ามาช่วยเป็นทางเลือกหนึ่ง ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลง ทั้งในส่วนของการทำงานร่วมกัน หรือการจัดงานเอกสาร การควบคุมบริหารจัดการไฟล์ภายโรงงานในองค์กร


Photo of author
WRITTEN BY

Frozen Whale

ยังมีอีกหลายอย่างที่รอเราเข้าไปค้นหา สิ่งที่ไม่เคยเห็นไม่ได้แปลว่าไม่มี อย่าหยุดที่จะก้าว แต่จงก้าวต่อไปในทุกๆ วินาที เรียนรู้และอัปเดตอะไรใหม่ๆ อยู่เสมอ