Menu

วงจรการบริหารโครงการ (Project Management Life Cycle)

Applicad Public Company Limited.Article Ci Article-Oracle Primavera Articlesวงจรการบริหารโครงการ (Project Management Life Cycle)

มิ.ย.

26

2019

วงจรการบริหารโครงการ (Project Management Life Cycle)

วงจรการบริหารโครงการ (Project Management Life Cycle)

วงจรการบริหารโครงการ คือ การแสดงขั้นตอนการทำงานและความสัมพันธ์ของขั้นตอนในการบริหารโครงตั้งเริ่มต้น – เสร็จสิ้นโครงการ ทำให้มองเห็นภาพรวมของโครงการ โดยองค์ประกอบมี 5 ขั้นตอน

  1. กระบวนการริเริ่มโครงการ (Initiating Process)
  2. กระบวนการวางแผนโครงการ (Planning Process)
  3. กระบวนการปฏิบัติโครงการ (Executing Process)
  4. กระบวนการควบคุมและติดตามโครงการ (Monitoring & Controlling Process)
  5. กระบวนการปิดโครงการ (Closing Process)
กระบวนการริเริ่มโครงการ (Initiating Process)

กระบวนการนี้เป็นขั้นตอนการริเริ่มโครงการโดยมีขั้นตอนย่อยได้แก่

  • ข้อมูลของโครงการ (Project Information)

เป็นขั้นตอนการสรุปรวมรวบข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการบริหารโครง ซึ่งมีข้อมูลหลายด้าน เช่น ข้อมูลด้านการเงิน, ข้อมูลความเป็นไปได้ทางเทคนิคและข้อมูลทางด้านกฏหมายเป็นต้น

- ข้อมูลของโครงการ (Project Information)

  • ข้อบังคับหรือข้อตกลงการทำงานของบุคคลในโครงการ (Obtain Organization Commitment)

ขั้นตอนที่เป็นการหาแนวทางการปฏิบัติงานในโครงการของบุคคล เพื่อให้ทุกคนทำงานอยู่ในขอบเขตเดียวกัน

- ข้อบังคับหรือข้อตกลงการทำงานของบุคคลในโครงการ (Obtain Organization Commitment)

  • ขั้นตอนการพัฒนาบุคคลที่จะทำงานในโครงการ (Team Development)

ขั้นตอนนี้เป็นการคัดเลือกบุคคลที่จะเป็นคนรับผิดชอบต่องานในแต่ละงานของโครงการ ควรเลือกให้เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่รับผิดชอบ เพราะบุคคลเหล่านี้จะเป็นคนที่ขับเคลื่อนโครงการไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้

ขั้นตอนการพัฒนาบุคคลที่จะทำงานในโครงการ (Team Development)

 

ข้อมูลเพิ่มเติม : Oracle Primavera

บทความนี้เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Menu