Chat with us, powered by LiveChat

Menu

รู้ไว้…ก่อนออกแบบ

Applicad Public Company Limited.Articlesรู้ไว้…ก่อนออกแบบ

May

3

2016

รู้ไว้…ก่อนออกแบบ

Article_Ai_Other_16_01_01       การออกแบบ เป็นการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น หรือคิด ปรับปรุง แก้ปัญหา พัฒนาของเก่าให้สามารถใช้งานได้ดีกว่าเดิม ทั้งนี้มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมาก และการออกแบบด้านสถาปัตยกรรมนั้น นับเป็นการออกแบบให้กับศิลปะชิ้นสำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมของแต่ละยุค แต่ละสมัย ส่วนพัฒนาการของสถาปัตยกรรมทำให้มีสิ่งก่อสร้างเกิดขึ้นหลากหลายรูปแบบ ซึ่งกลายมาเป็นแรงบันดาลใจของนักออกแบบจนถึงทุกวันนี้

การออกแบบด้านสถาปัตยกรรมต้องอาศัยความรู้ ความเข้าใจในพื้นฐานการออกแบบต่างๆ รายละเอียด งานเขียนแบบ  มาตรฐาน และความเข้าใจในเรื่องโครงสร้าง วัสดุ และอุปกรณ์ ทั้งนี้ผู้ออกแบบยังควรฝึกฝนตนเองให้มีประสบการณ์ ความชำนาญ เพื่อที่จะถ่ายทอดความคิด องค์ประกอบต่างๆ ให้สามารถนำไปใช้งานได้จริงตามวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบด้วย ดังนั้นการคำนึงถึงพื้นฐานการออกแบบจึงเป็นสิ่งสำคัญ ควรกำหนดระดับส่วนประกอบต่างๆ ของอาคารให้มีความสัมพันธ์เหมาะสมกับรูปร่างของผู้อยู่อาศัยโดยเฉพาะคนไทยและพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ซึ่งควรจะกำหนดให้

Article_Ai_Other_16_01_02

  • ระดับพื้นบ้านชั้นล่างสูงกว่าดินถมรอบบ้านประมาณ 50 ซม. ทำให้ตัวบ้านสูงกว่าที่ดินรอบข้างพอสมควร เพื่อให้ระบบระบายน้ำภายในบ้านทำงานได้ดีขึ้น เนื่องจากการยกตัวบ้านสูงเป็นการเพิ่มแรงดันน้ำทิ้ง

Article_Ai_Other_16_01_03

  • ความสูงระหว่างชั้นนั้นตามกฎหมายกำหนดไว้ให้ความสูงระหว่างพื้นถึงพื้นอีกชั้นหนึ่งมีระยะดิ่ง 60 เมตร ส่วนห้องในอาคารซึ่งมีระยะดิ่งตั้งแต่ 5 เมตรขึ้นไป จะทำพื้นชั้นลอยในห้องนั้นก็ได้ โดยต้องมีเนื้อที่ไม่เกินร้อยละสี่สิบของเนื้อที่ห้อง ระยะดิ่งระหว่างพื้นชั้นลอยถึงพื้นอีกชั้นหนึ่งต้องไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร และระยะดิ่งระหว่างพื้นห้องถึงพื้นชั้นลอยต้องไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร ด้วย
  • ห้องนอนในอาคารให้มีความกว้างด้านแคบที่สุดไม่น้อยกว่า 50 เมตร และมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8 ตารางเมตร และช่องทางเดินในอาคาร ต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 1 เมตร
  • ความกว้างประตูต่างๆ(วัดที่บาน) ประตูหน้าบ้านควรเป็นบานคู่หรือบานเดี่ยวกว้างๆ ส่วนประตูหลังบ้านควรกว้าง 90 ซม. ประตูห้องภายใน 80 ซม. และประตูห้องน้ำ 70 ซม.
  • ห้องสุขาและห้องอาบน้ำที่แยกกัน ต้องมีขนาดของพื้นที่แต่ละห้องไม่น้อยกว่า 9 ตารางเมตร และมีความกว้างไม่น้อยกว่า 0.9 เมตร แต่ถ้ารวมอยู่ในห้องเดียวกันต้องมีพื้นที่ภายในไม่น้อยกว่า 1.50 ตารางเมตร ห้องส้วมและห้องอาบน้ำ ต้องมีช่องระบายอากาศไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของพื้นที่ห้อง หรือมีพัดลมระบายอากาศได้เพียงพอ ระยะดิ่งระหว่างพื้นห้องถึงเพดานยอดฝา หรือผนังตอนต่ำสุดไม่น้อยกว่า 2 เมตร

Article_Ai_Other_16_01_04

  • บันไดของอาคารอยู่อาศัยช่วงหนึ่งสูงไม่เกิน 3 เมตร ต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 90 ซม. ลูกตั้งสูงไม่เกิน 20 ซม. ลูกนอนเมื่อหักส่วนที่ขั้นบันไดเหลื่อมกันออกแล้วเหลือความกว้างไม่น้อยกว่า 22 ซม. และต้องมีพื้นหน้าบันไดมีความกว้างและยาวไม่น้อยกว่าความกว้างของบันได
  • บันไดที่สูงเกิน 3 เมตร ต้องมีชานพักบันไดทุกช่วง 3 เมตร และชานพักต้องมีความกว้างและยาวไม่น้อยกว่าความกว้างของบันได ระยะดิ่งจากชั้นบันไดหรือชานพักบันไดถึงส่วนต่ำสุดของอาคารที่อยู่เหนือขึ้นไปต้องสูงไม่น้อยกว่า 90 เมตร
  • ระดับปลั๊กและสวิตช์ไฟสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าควรสูง 10 เมตร จากระดับพื้น หรือสำหรับใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าหนักควรอยู่ระดับ 30 เซนติเมตร จากพื้นห้อง
  • ที่จอดรถ 1 คัน จะต้องเป็นรูป สี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้างไม่น้อยกว่า 4 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 5 เมตร

ในปัจจุบันได้มีการนำเอาความรู้ทางด้านศิลปะมาประยุกต์เป็นเทคโนโลยีซอฟแวร์ออกแบบต่างๆ ทำให้การออกแบบสะดวก รวดเร็วง่ายดายขึ้นกว่าเมื่อก่อน โดยเหมาะกับการทำซ้ำ หรือทำซ้ำบางส่วน การจัดระบบ จัดเก็บและจำแนกข้อมูล การคำนวณขั้นสูง การเก็บและนำไปใช้ใหม่ รวมทั้งระบบวิธีในการทำงานร่วมกัน (Share & Collaboration) การเผยแพร่ และส่งต่อข้อมูล แต่ถึงกระนั้นความรู้ ความเข้าใจในพื้นฐานการออกแบบก็ยังเป็นสิ่งที่สำคัญ ทั้งนั้นจึงควรศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม และนำความรู้ที่มีผสมผสานเข้ากับเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานของตนเองต่อไป

บทความโดย: วิไลพรรณ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

บทความนี้เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่
(No Ratings Yet)
Loading...

Menu