Chat with us, powered by LiveChat

Menu

พัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับอุตสาหกรรม ยุค 4.0

Applicad Public Company Limited.Articlesพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับอุตสาหกรรม ยุค 4.0

Oct

10

2017

พัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับอุตสาหกรรม ยุค 4.0

“การเตรียมความพร้อมรับมือเศรษฐกิจยุคดิจิทัลเป็นเรื่องที่สำคัญ ในการก้าวไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศโดยเฉพาะด้านแรงงาน”

สำหรับผู้อ่านที่สนใจติดตามข่าวสาร การพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตของโลกในช่วงนี้ คงคุ้นเคยกับคำว่า Industry 4.0 มาบ้าง ซึ่งเป็นวิธีการใหม่ของการผลิต ที่จะเข้ามาพลิกโฉมหน้าวงการอุตสาหกรรมในประเทศไทย ในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ การจ้างงาน การสร้างมูลค่าเพิ่ม และเทคโนโลยี จึงเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมมือกัน ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีสมรรถนะสูงสุด เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และรองรับการพัฒนาทักษะในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอุตสาหกรรมแห่งอนาคต สอดคล้องกับการเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ประกอบกับปัจจุบันประเทศไทยขาดแคลนกำลังแรงงาน ในด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐที่ให้การสนับสนุน เช่น กรมพัฒนาฝีมือแรงงานทุกจังหวัด และภาคเอกชน  โดยมีสถาบันต่างๆ ที่เปิดหลักสูตรมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรเฉพาะด้าน โดยปัจจุบันได้มีการจัดกลุ่มของประเภทอุตสาหกรรมการผลิตออกเป็น 3 กลุ่ม ดังต่อไปนี้

กลุ่มที่ 1 CAD เป็นคำย่อของ Computer Aided Design แปลเป็นภาษาไทย คือ คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ เป็นการนำคอมพิวเตอร์มาช่วยในการสร้างชิ้นส่วน (Part) การใช้ CAD ในการสร้างรูปร่างชิ้นส่วนสามารถทำได้ 3 ลักษณะ คือ ปริมาตรตัน (Solid) พื้นผิว (Surface) และโครงลวด (Wire Frame) ซึ่งแต่ละแบบจะเหมาะกับงานฉพาะอย่าง

 

กลุ่มที่ 2 CAM เป็นคำย่อของ Computer  Aided  Manufacturing แปลเป็นภาษาไทย คือ คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต เป็นการนำคอมพิวเตอร์มาช่วยในการควบคุมเครื่องจักร CNC ในการกัดขึ้นรูปชิ้นส่วน โดยใช้ข้อมูลทางรูปร่างจาก CAD และด้วยการพัฒนา CAM Software อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน CAM x Software ได้พัฒนาให้ช่วยส่งเสริมการกัดหยาบได้รวดเร็วขึ้น และสามารถกัดละเอียดด้วยความเร็วสูง รวมถึงการกัด 5 แกน

 

กลุ่มที่ 3 CAE เป็นคำย่อของ Computer Aided Engineering แปลเป็นไทย คือ คอมพิวเตอร์ช่วยในงานวิเคราะห์ทางวิศวกรรม โดยพื้นฐานแล้วการใช้คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ในการแก้ปัญหา CAE เป็นการใช้เครื่องมือช่วยในการทำงานที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้วิธีการจำลองพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากการทำงานจริง และใช้ซอฟต์แวร์ช่วยวิเคราะห์ สำหรับการแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อน หรือยากต่อการแก้ไขโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์แบบเดิม นอกจากนี้ยังช่วยลดระยะเวลารวมถึงต้นทุนที่จะต้องสร้างชิ้นงานจริงเพื่อทดสอบ

ถึงแม้ว่าโรงงานหรือสถานประกอบการจะมีระบบ CAD/CAM/CAE ที่ดีเพียงใดก็ตาม สิ่งสำคัญที่จะทำให้การใช้ระบบมีประสิทธิภาพ คือ บุคลากรที่ปฏิบัติงาน ควรมีความรู้ ความเข้าใจในระบบเป็นอย่างดี ซึ่งหมายความว่าจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบ และควรที่จะเข้าใจระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย จึงจะทำให้ระบบสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดังนั้นจากข้อมูลที่กล่าวการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ รวมถึงความชำนาญ ตามลักษณะงานแต่ละส่วน จึงเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญต่อการทำงาน รวมถึงการแข่งขันกับผู้ผลิตรายอื่น ซึ่งหากโรงงานหรือสถานประกอบการ สามารถพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะที่สูงขึ้นได้ก่อน ก็จะได้เปรียบในเชิงการแข่งขันทางการค้าอย่างแน่นอน

บทความ : DETI Training Center  http://www.deti.co.th/

สถาบันอบรมซอฟต์แวร์ทางวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม

  • 21
    Shares
บทความนี้เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Menu