AppliCAD Co., Ltd.Article - CADEWA Articlesการถอดปริมาณ BOQ แบบรวดเร็วและถูกต้องด้วย CADEWA

Jan

25

2016

การถอดปริมาณ BOQ แบบรวดเร็วและถูกต้องด้วย CADEWA

 

BOQ คืออะไร B.O.Q. หรือ (Bill of Quantities) คือบัญชีแสดงปริมาณวัสดุ และปริมาณแรงงาน ประกอบกับราคาที่ใช้ในการก่อสร้าง โดยรายละเอียดจะประกอบด้วย ปริมาณวัสดุ ปริมาณแรงงาน ราคาต่อหน่วยของทั้งวัสดุและแรงงาน ความสำคัญ BOQ คือใช้เป็นกลไกในการตรวจสอบราคา ส่วนใหญ่จะใช้เพื่อประกอบสัญญาการรับเหมาก่อสร้างหรือเป็นเอกสารประกอบการประกวดราคา อีกความสำคัญหนึ่งสำหรับผู้ว่าจ้างคือ BOQ เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบราคาหาผู้รับเหมาตามเงื่อนไขของราคาที่เหมาะสม ทั้งยังใช้เป็นข้อมูลตรวจสอบปริมาณงานที่ก่อสร้างจริงว่าเป็นไปตามจำนวนและคุณสมบัติที่ระบุไว้ในสัญญาหรือไม่ และหากมีส่วนขาดส่วนเกิน ข้อมูลนี้ก็จะใช้เป็นบรรทัดฐานในการคิดราคาต่อไป

CADEWA ซอฟต์แวร์ที่ช่วยออกแบบงานวิศวกรรมระบบในอาคาร ซึ่งประกอบด้วยระบบไฟฟ้า ระบบประปาและสุขาภิบาล ระบบปรับอากาศ ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่พัฒนาจากประเทศญี่ปุ่น โดยบริษัทฟูจิตสึ ซิสเต็ม เวสท์ ประเทศญีปุ่นมากว่า 27 ปี ได้รับความนิยมใช้งาน โดยวิศวกรในประเทศญี่ปุ่นจำนวนมากกว่าสามหมื่น ผู้ใช้งานตอบโจทย์งานวิศวกรรม อาคาร ทั้งวิศวกรผู้ออกแบบ และวิศวกรผู้รับเหมาได้เป็นอย่างดี

ในการถอดปริมาณ BOQ ด้วยโปรแกรม CADEWA สามารถทำได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง โดยโปรแกรมจะทำการถอดปริมาณทั้งหมดจากแบบงานที่ได้ทำการเขียนลงไปในโปรแกรม เป็น 3 มิติ อาทิเช่น งาน Electrical System, งาน Air-Conditioning System, งาน Sanitary System เป็นต้น ซึ่งโปรแกรม CADEWA หากมีการ Revise แบบ BOQ ซึ่งผู้ถอดปริมาณจะต้องทำการถอดปริมาณ BOQ ออกมาอีกครั้ง เพื่อที่จะได้ปริมาณที่ถูกต้องแม่นยำและครบถ้วนตรงตามแบบงาน

ตัวอย่างที่ได้จากการถอดปริมาณ BOQ ที่ได้จากโปรแกรม CADEWA

งาน Electrical System

งาน Electrical System

งาน Air-Conditioning System

งาน Air-Conditioning System

งาน Sanitary System

งาน Sanitary System

       โปรแกรม CADEWA จะถอดปริมาณ BOQ ออกมาในรูปแบบของ Excel ซึ่งทำให้เข้าใจได้ง่ายสำหรับผู้ถอดปริมาณ BOQ และสามารถใช้ส่งต่องานได้อย่างต่อเนื่อง เช่น การใส่ค่าราคาวัสดุ เพื่อคำนวณในการสั่งซื้อวัสดุ เป็นต้น

สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรม CADEWA ได้ที่ : https://www.applicadthai.com/cadewa/

บทความ: SUPPACHAI A/E/C 3D

 

RELATED POST