Chat with us, powered by LiveChat

Menu

ผลงานชนะรางวัลการประกวดแบบอาษาสากล

Applicad Public Company Limited.Art & Inspireผลงานชนะรางวัลการประกวดแบบอาษาสากล

May

7

2016

ผลงานชนะรางวัลการประกวดแบบอาษาสากล

ASA 2016

ตามที่สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์  ได้จัดกิจกรรม “การประกวดแบบอาษาสากล หรือ ASA International Competition 2016”  ซึ่งเปิดโอกาสให้กับเหล่าสถาปนิก นักออกแบบ นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 8,500 ดอลลาร์สหรัฐ พร้อมโล่รางวัล  ซึ่งมีโจทย์ในการออกแบบในปีนี้  อะไรคือ “พื้นฐาน” ปัจจุบัน?

อะไรคือความหมายของคําว่า “พื้นฐาน”? ปฐม, เบื้องต้น, สาระ หรือ ส่วนประกอบสําคัญ คําเหล่านี้ในเชิงสถาปัตยกรรม ล้วนแสดงออกถึงนัยยะสำคัญของความหมาย หรือทําให้เรานึกย้อนไปถึงสถาปัตยกรรมในอดีตแบบพื้นถิ่น หรือ ภูมิปัญญาแห่งบุพกาล แต่บางทีเราอาจจะหลงลืมไปว่า ถ้าหากพิจารณาถึงความเปลี่ยนแปลงของกาลเวลา และบริบทแล้ว “พื้นฐาน” ในอดีตดังเช่นในปี1900 ล้วนมีกระบวนทัศน์ที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากคําว่า “พื้นฐาน” ในปัจจุบัน

เทคโนโลยีไร้สาย,แหล่งเก็บข้อมูลบนอากาศ, เงินดิจิตอล, วัสดุอัจฉริยะ เราล้วนอย่รู่วมกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ ในปัจจุบัน สิ่งสมมุติซึ่งไม่สามารถจับต้องได้ และทุกอย่างขยายไปทั่วโลกได้อย่างรวดเร็ว โทรศัพท์อัจฉริยะกลายเป็นสิ่งจําเป็นที่ชีวิตประจําวันไม่สามารถขาดได้ ที่ทํางานของเราไม่ใช่สถานที่อีกต่อไป แต่กลับกลายเป็นการทํางานบนระบบเครือข่ายไร้สาย

เราค้นพบตัวเองว่าเราอยู่ในยุคสมัยของการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งทางด้าน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง สภาวะแวดล้อม หรือแม้กระทั่งสภาพภูมิอากาศ สิ่งเหล่านี้ทบทวนเราให้นึกถึงสิ่งที่เป็น “พื้นฐาน” ทางสถาปัตยกรรม ที่มีบทบาทขับเคลื่อน และตอบสนองต่อรูปแบบของการใช้ชีวิตในปัจจุบัน

การประกวดแบบในครั้งนี้ตั้งคําถามปลายเปิดต่อผู้เข้าประกวด ในการให้นิยามใหม่ของคําว่า “พื้นฐาน” ในปัจจุบันผ่านรูปแบบทางสถาปัตยกรรม โดยมีผู้ให้ความสนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดกว่า 300 ชิ้นผลงานจากทั่วโลก  ซึ่งได้ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมสถาปนิกและนักออกแบบทรงคุณวุฒิ  ได้แก่  คุณกรรณิการ์ รัตนปรีดากุล, คุณบุญเสริม  เปรมธาดา, คุณปิตุพงษ์  เชาวกุล, คุณทวิตีย์  วัชราภัย และในปีนี้ยังได้รับเกียรติจากสถาปนิกชั้นนำระดับโลก มาเรีย  ลันการิต้า (Maria Langarita) และวิคเตอร์ นาวาร์โร (Victor Navarro) คู่หูสถาปนิกชาวสเปน  ผู้ก่อตั้ง Langarita-Navarro Arquitectos บริษัทออกแบบสถาปัตยกรรมชั้นนำร่วมเป็นกรรมการตัดสินด้วย  ซึ่งได้คัดเลือกผลงานที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายจำนวน 30 ชิ้น  เพื่อนำมาตัดสินหาผู้ชนะในงานสถาปนิก’59 “ASA Back to Basic อาษาสู่สามัญ”  งานแสดงเทคโนโลยีทางด้านสถาปัตยกรรมและวัสดุก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน ครั้งที่ 30  และผลการตัดสินผู้ชนะรางวัลการประกวดแบบอาษาสากล : ASA International Design Competition 2016   มีดังต่อไปนี้

รางวัลที่ 1
– Manas Ranjan and Nayan Srivastava จากประเทศอินเดีย

1Manas Ranjan and Nayan Srivastavaรางวัลที่ 2
– Hadin Charbel and Deborah Lopez Lobato  จากประเทศสหรัฐอเมริกาและสเปน

2Hadin Charbel and Deborah Lopez Lobatoรางวัลที่ 3
– Veerasu Sae-Tae from จากประเทศไทย

3Veerasu Sae Tae fromรางวัลชมเชย
– Cesar Canadas Fernandez and Roman Sost Quera จากประเทศสเปน

4Cesar Canadas Fernandez and Roman Sost Quera– Srdan Nad  จากประเทศแกมเบีย

5Srdan Nad

 

– Akavit Tongdevorakul จากประเทศไทย

6Akavit Tongdevorakul

โดยทำการประกาศผลและมอบรางวัลในงานสถาปนิก’59  เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 ณ ลานกิจกรรมอาษา

By: White Tofu

บทความนี้เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่
(No Ratings Yet)
Loading...

Menu