Chat with us, powered by LiveChat

Menu

Event Educatiion

บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนอุปกรณ์ และเครื่องพิมพ์สามมิติ  (3D Printer Machine) ในกิจกรรมการแข่งขันนวัตกรรมภายใน 24 ชั่วโมง (24 Hours of Innovation Thailand) โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น หน่วยงานภาครัฐ (กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Read more

บริษัท แอพพลิแคด จำกัด ให้ความสำคัญต่อการศึกษาไทยอย่างต่อเนื่อง โดยมอบโอกาสกับเด็กๆ ที่อยู่ห่างไกลความเจริญได้มีโอกาสที่จะสัมผัสเทคโนโลยีระดับสูงอย่าง “หุ่นยนต์” โดยร่วมกับบริษัทต่างๆ ให้การสนับสนุนภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดทำ “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับเด็ก : สนุกกับหุ่นยนต์”  (Kid Workshop: Fun With Robots) สำหรับโครงการในปี

Read more

บริษัท แอพพลิแคด จำกัด จัดงานสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อการเรียนรู้ด้านงานวิศวกรรมแบบดิจิทอลอินเตอร์แอคทีฟ 3 มิติ เพื่อให้ความรู้ในด้านเทคโนโลยีการออกแบบ 3 มิติ สำหรับการเรียนการสอนด้านวิศวกรรม การเลือกใช้และประยุกต์ใช้เครื่องพิมพ์ 3 มิติสำหรับการเรียนการสอน พร้อมทั้งการสร้างสื่อเพื่อการเรียนการสอนแบบดิจิทอลอินเตอร์แอคทีฟ 3 มิติ จัดขึ้นวันที่ 9 กรกฎาคม 2561

Read more

บริษัท แอพพลิแคด จำกัด จัดงานสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อการเรียนรู้ด้านงานวิศวกรรมแบบดิจิทอลอินเตอร์แอคทีฟ 3 มิติ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและอาจารย์ให้มีความสามารถในการเรียนรู้ด้านวิศวกรรมแบบดิจิทอลอินเตอร์แอคทีฟ 3 มิติ ทำให้การออกแบบไม่มีขีดจำกัดอีกต่อไป พร้อมทั้งยังมีการอบรมซอฟต์แวร์ด้านการออกแบบ จัดขึ้นในวันพฤหัสบดี ที่ 7 มิถุนายน 2561 ณ เซ็นทรา บาย เซ็นทารา

Read more

สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ร่วมกับ บริษัท แอพพลิแคด จำกัด จัดทำโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการออกแบบและผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเพื่อใช้ในภาคอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์” สำหรับครูสาขาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิตระดับพื้นฐาน ณ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1-5 พฤษภาคม 2561 การจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้เพื่อร่วมผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ในการขับเคลื่อนการบูรณาการการศึกษาด้านวิชาชีพ ทั้งในระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี 

Read more

  บริษัท แอพพลิแคด จำกัด ให้ความสำคัญต่อการศึกษาไทย และมอบโอกาสกับเด็กๆ ที่อยู่ห่างไกลความเจริญได้มีโอกาสที่จะสัมผัสเทคโนโลยีระดับสูงอย่าง “หุ่นยนต์” โดยร่วมกับบริษัทต่างๆ ให้การสนับสนุนภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดทำ “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับเด็ก : สนุกกับหุ่นยนต์”  (Kid Workshop: Fun With

Read more

บริษัท แอพพลิแคด จำกัด ร่วมกับ บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัท เอ็กซ์วายแซดพริ้นติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ส่งมอบเครื่องพิมพ์สามมิติ (3D Printer) มูลค่า 1,500,000

Read more

ตามที่จะมีการแข่งขัน Shell Eco-Marathon Competition 2018 ในทวีปเอเชีย ช่วงเดือนมีนาคม 2018 ซึ่งเป็นการแข่งขันที่จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาพัฒนาและออกแบบรถยนต์พลังงานไฟฟ้าขนาดเล็กประสิทธิภาพสูง ทางทีม King Cobra E-Drive Revolution ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ทั้งนี้ได้เข้ารับการฝึกสอนติวเข้มการวิเคราะห์ความแข็งแรงทางวิศวกรรมของชิ้นงานในการสร้างรถประหยัดพลังงาน เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการร่วมการแข่งขันในครั้งนี้  โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก

Read more

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ บริษัท แอพพลิแคด จำกัด  ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) จัดตั้งศูนย์อบรม ArchiCAD BIM Learning Center เพื่อเสริมสร้างทักษะด้าน Building Information Modeling : BIM สำหรับนักเรียนสถาปัตยกรรม

Read more

Menu