Menu

แอพพลิแคด และ ม.ราชภัฏสกลนคร ลงนาม MOU พัฒนางานสหกิจศึกษา

Applicad Public Company Limited.AppEvents Events Ci Events Miแอพพลิแคด และ ม.ราชภัฏสกลนคร ลงนาม MOU พัฒนางานสหกิจศึกษา

ก.ย.

10

2019

แอพพลิแคด และ ม.ราชภัฏสกลนคร ลงนาม MOU พัฒนางานสหกิจศึกษา

แอพพลิแคด และ ม.ราชภัฏสกลนคร ลงนาม MOU พัฒนางานสหกิจศึกษา

บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กับสถานประกอบการต่างๆ ในโครงการพัฒนางานสหกิจศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-5 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม I-TECH ๓ อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ด้วย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้กำหนดนโยบายการจัดการเชิงบูรณาการกับการทำงานและสหกิจศึกษา เพื่อเชื่อมโยงการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และพัฒนาบุคลากร ระหว่างคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมกับสถานประกอบการขึ้น โดยมี บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) ร่วมพัฒนาการจัดการศึกษาและพัฒนาบุคลากรใน 3 สาขาวิชา ดังนี้

  • สาขาวิชาโยธาและสถาปัตยกรรม
  • สาขาวิชาเครื่องกลและอุตสาหการ
  • สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

โดยมี คุณวิรัช ปัณฑ์ศิริโรจน์ ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาและหน่วยงานภาครัฐ บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) บรรยายในหัวข้อ “ทักษะและคุณลักษณะนักศึกษาสหกิจศึกษาที่สถานประกอบการต้องการ”  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาสหกิจศึกษาอีกด้วย

 

บทความนี้เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Menu