Chat with us, powered by LiveChat

Menu

แอพพลิแคดส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาขับเคลื่อนอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

Applicad Public Company Limited.AppEvents Event Educatiionแอพพลิแคดส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาขับเคลื่อนอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

May

3

2018

แอพพลิแคดส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาขับเคลื่อนอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ร่วมกับ บริษัท แอพพลิแคด จำกัด จัดทำโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการออกแบบและผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเพื่อใช้ในภาคอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์” สำหรับครูสาขาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิตระดับพื้นฐาน ณ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1-5 พฤษภาคม 2561

การจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้เพื่อร่วมผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ในการขับเคลื่อนการบูรณาการการศึกษาด้านวิชาชีพ ทั้งในระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี  ให้สอดคล้องตามนโยบาย Thailand 4.0 และการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ของรัฐบาลในการปรับโครงสร้างภาคอุตสาหกรรมของประเทศให้มีการยกระดับการใช้เทคโนโลยีที่สูงขึ้น และเพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการศึกษาอาชีวศึกษาของประเทศที่จะสอดคล้องกับเป้าหมาย และทิศทางของการพัฒนากำลังคนตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยเฉพาะการสร้างความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนา และการเสริมสร้างศักยภาพคนอย่างยั่งยืน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่กำลังคนอาชีวศึกษาจะต้องมีความรู้ความสามารถที่ตอบสนองกับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ทั้ง First S-Curve และ New S-Curve เพื่อจะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

  • 18
    Shares
บทความนี้เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่
(No Ratings Yet)
Loading...

Menu