แอพพลิแคดหนุนไทยแลนด์ 4.0 แจก 3D Printer 17 สถาบันการศึกษา

AppliCAD Co., Ltd.AppEvents Events Miแอพพลิแคดหนุนไทยแลนด์ 4.0 แจก 3D Printer 17 สถาบันการศึกษา

Sep

18

2017

แอพพลิแคดหนุนไทยแลนด์ 4.0 แจก 3D Printer 17 สถาบันการศึกษา

บริษัท แอพพลิแคด จำกัด ร่วมกับ บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัท เอ็กซ์วายแซดพริ้นติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ส่งมอบเครื่องพิมพ์สามมิติ (3D Printer) มูลค่า 1,500,000 บาท เพื่อสนับสนุนการศึกษา 4.0  เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 ณ ไบเทค บางนา ในงาน 3D Printer for Education 4.0 ให้แก่สถาบันการศึกษา 17 แห่ง ได้แก่

 1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 5. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 6. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 7. มหาวิทยาลัยศิลปากร
 8. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 9. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 10. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
 11. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
 12. โรงเรียนดรุณสิกขาลัย
 13. โรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า
 14. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
 15. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 16. โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา
 17. โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม

โดยมีคณะครูอาจารย์ นักศึกษา เข้ารับมอบเครื่องพิมพ์สามมิติ อย่างเป็นทางการจาก นายประภาส ตั้งอดุลย์รัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอพพลิแคด จำกัด  พร้อมรับฟังทิศทางของสื่อการเรียนการสอนที่จะเข้ามาสนับสนุนการศึกษาไทยในยุค 4.0 จาก นายวิรัช ปัณฑ์ศิริโรจน์ ผู้อำนวยการฝ่ายสถาบันการศึกษาและหน่วยงานภาครัฐ บริษัท แอพพลิแคด จำกัด พร้อมเข้ารับการอบรมเรื่องการใช้เครื่องพิมพ์สามมิติเพื่อการเรียนการสอนอีกด้วย ทั้งนี้เป็นการสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนนักศึกษาในการสร้างจินตนาการของตนเองให้เป็นจริงขึ้นมาได้ เพื่อไปสู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และการสร้างนวัตกรรมเป็นของตนเอง สนองตามนโยบายของรัฐบาล ไทยแลนด์ 4.0

RELATED POST

บทความนี้เป็นประโชยน์ต่อท่านหรือไม่
(No Ratings Yet)
Loading...