Chat with us, powered by LiveChat

พระจอมเกล้าพระนครเหนือและแอพพลิแคดร่วมกันพัฒนาบุคลากรและสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย

Applicad Public Company Limited.AppEvents Events Miพระจอมเกล้าพระนครเหนือและแอพพลิแคดร่วมกันพัฒนาบุคลากรและสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย

Jul

4

2016

พระจอมเกล้าพระนครเหนือและแอพพลิแคดร่วมกันพัฒนาบุคลากรและสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย

MOU_07

MOU_08

 

บริษัท แอพพลิแคด จำกัด และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย – ฝรั่งเศส ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร และพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยต่อไปในอนาคต

ทั้งนี้ บริษัท แอพพลิแคด จำกัด เป็นผู้นำด้านโซลูชั่นเพื่องานออกแบบ 3 มิติ ครบวงจร ทั้งด้านอุตสาหกรรม สถาปัตยกรรมและก่อสร้าง ตลอดจนเป็นตัวแทนจำหน่ายนวัตกรรมเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย – ฝรั่งเศส สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีหน้าที่ผลิตบัณฑิตและสนับสนุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในการพัฒนาเทคโนโลยีและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับวงการอุตสาหกรรมของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยตระหนักถึงความสำคัญของความร่วมมือกันเพื่อพัฒนาภาคการศึกษา และศักยภาพของเยาวชนไทยที่จะเติบโตไปสู่การเป็นอนาคตของชาติ ตลอดจนบุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยให้การสนับสนุนลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ SolidWorks เพื่อเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเรียนการสอน การวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆ รวมถึงการจัดการงานร่วมกัน การบริการ การถ่ายทอด การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ เทคโนโลยี และการอบรมต่างๆ เป็นเวลา 3 ปี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา แก้วมณี ผู้อำนวยการ สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส และ นายประภาส ตั้งอดุลย์รัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอพพลิแคด จำกัด

จากความร่วมมือกัน ในครั้งนี้จะนำไปสู่การช่วยยกระดับภาคการศึกษาให้สามารถก้าวทันเทคโนโลยีในการออกแบบและการผลิต รวมทั้งยกระดับความสามารถของบุคลากรไทยให้รองรับอุตสาหกรรมด้านวิศวกรรม การออกแบบ และอุตสาหกรรมการผลิตในอนาคต นำไปสู่การพัฒนาความรู้ทางวิชาการ การพัฒนาทางการศึกษา และความมั่นคงในทุกด้านของประเทศอย่างต่อเนื่อง อันจะก่อเกิดประโยชน์สูงสุดในการสร้างมูลค่าให้กับภาคอุตสาหกรรมของประเทศ การสร้างคุณภาพชีวิต และอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อความเข้มแข็งของประเทศชาติต่อไป

MOU_01

MOU_05

MOU_02

MOU_06

MOU_09

MOU_10

MOU_13

MOU_14

MOU_15

บทความนี้เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่
(No Ratings Yet)
Loading...