Tips & Tricks

การใช้งาน IGS Levels

Tue, 08/31/2010 - 16:20

  1. เลือกที่ Open และเลือก file type เป็น Iges

         

  1.     เลือก show Iges levels

     

  1. เมื่อทำการเปิดไฟล์ จะขึ้นหน้าจอดังรูป จะเห็นได้ว่ามีหลาย Levels. ให้ใส่ ไปที่ละ Level คือ 10 , 21 และ31 -45 นะครับ

        

  1. ให้ใส่ไปที่ละ 1 Levels แล้วทำการเปิด ทำซ้ำไปเรื่องจนหมด ตามรูปด้านล่าง

  

  1. เสร็จสิ้น

 

 

 

 

 

Comments